Főoldal » Hírek » Letartóztatásban maradhat a szexuális erőszakkal és gyermekpornográfiával vádolt sarkadi férfi - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a több­rend­be­li sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel és gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­vel vádolt sar­ka­di férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak fenn­tar­tá­sa tovább­ra is indokolt.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Gyu­lai Tör­vény­szék vég­zé­sé­nek a hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta. A bíró­ság a több­rend­be­li sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel és gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­vel vádolt sar­ka­di férfi letar­tóz­ta­tá­sát tovább­ra is fenntartotta.

A Gyu­lai Tör­vény­szé­ken jelen­leg is folya­mat­ban lévő első­fo­kú eljá­rás­ban az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben azért emelt vádat, mert 2007-2013 között a koráb­bi házas­sá­gá­ból szár­ma­zó tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött leány­gyer­me­két, ami­kor a kap­cso­lat­tar­tás kere­té­ben nála volt, sze­xu­á­li­san bán­tal­maz­ta. A férfi ezen felül a gyer­me­ké­ről por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket készí­tett ille­tő­leg 2018-ig a szá­mí­tó­gé­pé­re az inter­net­ről több ezer képet és vide­ó­fel­vé­telt töl­tött le és tárolt, ame­lyen tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mé­lyek por­nog­ráf módon szerepeltek.

A Gyu­lai Tör­vény­szék a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak az indo­kolt­sá­gát felül­vizs­gál­ta és meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy annak oka­i­ban nem tör­tént vál­to­zás, ezért a kény­szer­in­téz­ke­dést tovább­ra is fenntartotta.

A vég­zés ellen a férfi és védő­je jelen­tet­tek be fel­leb­be­zést a letar­tóz­ta­tás meg­szün­te­té­se, másod­la­go­san bűn­ügyi fel­ügye­let elren­de­lé­se érdekében.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a védel­mi fel­leb­be­zé­se­ket nem tar­tot­ta ala­pos­nak és egyet­ér­tett a tör­vény­szék­nek azzal a meg­ál­la­pí­tá­sá­val, hogy az 5 évtől 25 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­tett cse­lek­ménnyel vádolt férfi vonat­ko­zá­sá­ban tovább­ra is fenn­áll a szö­kés és az elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint a cse­lek­mény elhú­zó­dó jel­le­gé­re, az elkö­ve­tés körül­mé­nye­i­re és a sér­tett sze­mé­lyé­re figye­lem­mel a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­ben sem tör­tént vál­to­zás, ezért az első­fo­kú vég­zés hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indítványt.

A fel­leb­be­zé­sek­ről a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.