Főoldal » Hírek » Letartóztatásban maradhat a volt élettársa és annak barátja megölésére készülő férfi - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az ember­ölés elő­ké­szü­le­té­vel és zak­la­tás­sal vádolt tisza­rof­fi férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak fenn­tar­tá­sa indokolt. 

A vád sze­rint a tisza­rof­fi férfi a bör­tön­ben szer­zett tudo­mást az élet­tár­sá­tól arról, hogy sza­kít vele, mert másba sze­rel­mes. A férfi a letar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­szün­te­té­sét köve­tő­en, 2021 ápri­li­sá­ban vissza­tért tisza­rof­fi házá­ba és több sze­mélyt lőfegy­ver meg­szer­zé­se érdek­ben kere­sett meg. Velük azt közöl­te, hogy a fegy­ver­re azért van szük­sé­ge, mert le akar­ja lőni volt élet­tár­sát és annak új barát­ját, meg­bosszul­ja, amit tet­tek vele. A férfi eköz­ben több­ször fel­ke­res­te volt pár­ját és annak barát­ját, s őket leszú­rás­sal, meg­ölés­sel, leszá­mo­lás­sal fenyegette.

A Szol­no­ki Tör­vény­szék az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát az első­fo­kú bíró­ság ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak a kihir­de­té­sé­ig fenn­tar­tot­ta, a vég­zés ellen az elkö­ve­tő fellebbezett.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a bíró­ság helyt­ál­ló­an jutott arra a követ­kez­te­tés­re, hogy a rend­sze­res jöve­de­lem­mel, csa­lá­di kötő­dés­sel nem ren­del­ke­ző férfi sza­bad­láb­ra helye­zé­se ese­tén meg­szök­ne, elrej­tőz­ne, sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el, ezért indo­kolt a letar­tóz­ta­tá­sá­nak fenn­tar­tá­sa. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség erre tekin­tet­tel a vég­zés hely­ben­ha­gyá­sát indítványozta.

A fel­leb­be­zés­ről másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dönteni.