Főoldal » Archív » Letartóztatásban maradhat az emberkereskedelemmel gyanúsított férfi

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság helyt adott az ember­ke­res­ke­de­lem­mel gya­nú­sí­tott férfi letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sá­ra irá­nyu­ló ügyé­szi indítványnak.

A Fejér Megyei Főügyész­ség kizsák­má­nyo­lás cél­já­ból elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt a bűn­is­mét­lés, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek a veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát, aki a kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben tar­tott sér­tet­tet mások­nak meg­sze­rez­ve sze­xu­á­lis cse­lek­mény vég­zé­sé­re bírta rá, s a sér­tet­tet a pros­ti­tú­ci­ó­ból szár­ma­zó rend­sze­res jöve­del­me átadá­sá­ra kényszerítette.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és a ter­helt letar­tóz­ta­tá­sát három hónap­pal meg­hosszab­bí­tot­ta. A dön­tés a ter­helt fel­leb­be­zé­sé­re figye­lem­mel nem végleges.