Főoldal » Hírek » Letartóztatásban maradhatnak a kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolt szegedi testvérpár és társai - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a Sze­ge­di Íté­lő­táb­lá­nak a letar­tóz­ta­tást fenn­tar­tó vég­zés hely­ben­ha­gyá­sát annak az öt sze­ge­di fér­fi­nak az ügyé­ben, akik­kel szem­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék előtt bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt folyik eljárás.

A vád­irat sze­rint egy sze­ge­di test­vér­pár 2018 júli­u­sát meg­elő­ző­en három társa köz­re­mű­kö­dé­sé­vel egy olyan kons­pi­ra­tí­van műkö­dő cso­por­tot hozott létre, amely­nek az volt a célja, hogy sze­ge­di és hód­me­ző­vá­sár­he­lyi nagy­szá­mú fogyasz­tói kör részé­re kábítószer-kereskedelmet foly­tas­sa­nak. A bűn­szer­ve­zet 2019. május végé­ig, az elő­ze­tes fog­va­tar­tás­ba kerü­lé­sük idő­pont­já­ig első­sor­ban koka­in illet­ve amfe­ta­min faj­tá­jú kábí­tó­sze­rek érté­ke­sí­té­sét végez­te. A bűn­szer­ve­ze­tet a test­vé­re köz­re­mű­kö­dé­sé­vel irá­nyí­tó és szer­ve­ző vád­lott maga is ren­del­ke­zett saját fogyasz­tói kör­rel, emel­lett a fér­fi­ak tár­sai részé­re tovább-értékesítési cél­lal adott át jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert, amit azok az ott­ho­nuk­ban tárol­tak, ada­gol­tak és saját fogyasz­tó­ik­nak értékesítettek.

Az ügy­ben első­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Tör­vény­szék a kény­szer­in­téz­ke­dés idő­sza­kos felül­vizs­gá­la­tá­nak ered­mé­nye­ként tovább­ra is fenn­tar­tot­ta mind az öt férfi letar­tóz­ta­tá­sát. A dön­tés ellen védel­mi fel­leb­be­zé­sek beje­len­té­se tör­tént az öt férfi sza­bad­láb­ra helye­zé­se illet­ve velük szem­ben eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés alkal­ma­zá­sa érdekében.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú hatá­ro­zat hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt, mivel a kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú, magas bün­te­té­si tétel­lel, az öt vád­lott közül négy ese­té­ben akár élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­tett bűn­cse­lek­ménnyel vádolt fér­fi­ak ese­té­ben a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye olyan fokú, ame­lyet az eljá­rás közel­múlt­ban kez­dő­dött bíró­sá­gi sza­ka­szá­ban csak a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés fenn­tar­tá­sá­val látott kikü­szö­böl­he­tő­nek. A letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sát egyi­kük ese­té­ben az is indo­kol­ta, hogy koráb­bi kábí­tó­szer­rel össze­füg­gő bűn­cse­lek­mé­nyek miat­ti elíté­lé­se­i­re tekin­tet­tel vonat­ko­zá­sá­ban a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fennállt.

A letar­tóz­ta­tá­sok tár­gyá­ban a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dönteni.