Főoldal » Archív » Letartóztatásban maradnak a badacsonyi támadók

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás meg­hosszab­bí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a 2018 szep­tem­ber ele­jén, Bada­csony­ban elkö­ve­tett halált okozó testi sér­tés ügyé­ben. A Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott, és a kény­szer­in­téz­ke­dés tar­ta­mát három hónap­pal meghosszabbította. 

Az ügy­ben a Veszp­rém Megyei Rendőr-főkapitányság halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt foly­tat nyo­mo­zást két gya­nú­sí­tot­tal szemben.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a két Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei férfi meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tó azzal, hogy 2018. szep­tem­ber 8-án ittas álla­pot­ban, Bada­csony egyik köz­pon­ti par­ko­ló­já­ban, egy köz­le­ke­dé­si konf­lik­tus miatt kiala­kult vita során több alka­lom­mal, test­szer­te meg­ütöt­ték és meg­rúg­ták a sér­tet­tet, aki a föld­re kerül­ve esz­mé­le­tét vesz­tet­te és a hely­szí­nen elhunyt.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy mind­két gya­nú­sí­tott­nál fenn­áll a veszé­lye, hogy meg­szök­né­nek, elrej­tőz­né­nek, illet­ve sza­bad­láb­ra kerü­lé­sük ese­tén a bizo­nyí­tást a tanúk meg­fé­lem­lí­té­sé­vel, befo­lyá­so­lá­sá­val veszé­lyez­tet­nék.  Ezen túl az egyik gya­nú­sí­tott ese­té­ben attól is tar­ta­ni lehet, hogy sza­bad­láb­ra kerül­ve újabb, sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­ményt követ el.