Főoldal » Hírek » Letartóztatásban maradnak a kisbéri kábítószer kereskedők

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta három férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak a meghosszabbítását. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2019. év júli­us és augusz­tus hónap­ban a három férfi és egy női tár­suk jelen­tős mennyi­sé­gű amfe­ta­mint tar­tal­ma­zó kábí­tó­szer­rel keres­ke­dett Kis­bér terü­le­tén. A nő a dro­got a fér­fi­tól sze­rez­te meg, majd azt érté­ke­sí­tés­re átad­ta tár­sa­i­nak.

Az utol­só alka­lom­mal a nő egy kis­bé­ri par­ko­ló­ban tette át a kábí­tó­szert az egyik férfi által hasz­nált gép­ko­csi­ba, ezt köve­tő­en a rend­őrök tet­ten érték őket, a dro­got lefoglalták.

A járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a három férfi letar­tóz­ta­tá­sát elrendelte.

Az ügyész­ség indít­ványt tett a letar­tóz­ta­tás továb­bi kettő hónap­pal tör­té­nő meghosszabbítására.

A bíró­ság a gya­nú­sí­tot­ta­kat tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz útján kihall­gat­ta, majd az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva a kény­szer­in­téz­ke­dé­se­ket 2020. szep­tem­ber 29. nap­já­ig meg­hosszab­bí­tot­ta, mert a bűn­is­mét­lés veszé­lye vala­mennyi gya­nú­sí­tott ese­té­ben fennáll.