Főoldal » Hírek » Letartóztatásban maradnak a kiskorú sértettet szexuálisan bántalmazó férfiak - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség ered­mé­nye­sen indít­vá­nyoz­ta, hogy az első­fo­kú bíró­ság ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak kihir­de­té­sé­ig marad­jon letar­tóz­ta­tás­ban az a két szol­no­ki férfi, aki­ket az ügyész­ség egy kis­ko­rú leány­gyer­mek sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel, továb­bá az egyik elkö­ve­tőt gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­vel vádol. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a két férfi 2020 júni­us köze­pén egy szol­no­ki csa­lá­di ház­ban a szin­tén ott tar­tóz­ko­dó kis­ko­rú sér­tet­tet lefog­ták annak érde­ké­ben, hogy ne tud­jon kisza­ba­dul­ni, miköz­ben egy tár­suk a sér­tet­tel annak aka­ra­ta elle­né­re sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett. A cse­lek­mény­ről egy isme­ret­len sze­mély kép- és hang­fel­vé­telt készí­tett, majd azt elekt­ro­ni­kus üze­net­ben elküld­te az egyik férfi részé­re, aki a fel­vé­telt letöl­töt­te és ezt köve­tő­en a szol­no­ki csa­lá­di házá­ban tárol­ta a mobiltelefonján.

A Szol­no­ki Tör­vény­szék a vád­eme­lést köve­tő­en mind­két férfi letar­tóz­ta­tá­sát az első­fo­kú bíró­ság ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak kihir­de­té­sé­ig fenn­tar­tot­ta, mivel a ter­hük­re rótt bűn­cse­lek­mény magas bün­te­té­si tétel­lel fenye­ge­tett­sé­gé­re figye­lem­mel velük szem­ben fenn­áll a szö­kés és az elrej­tő­zés veszélye.

Az első­fo­kú bíró­ság vég­zé­se ellen a két férfi jelen­tett be fellebbezést.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség egyet­ért­ve a tör­vény­szék által kifej­tett indo­kok­kal, az első­fo­kú vég­zés hely­ben­ha­gyá­sá­ra  tett indítványt.

A másod­fo­kon eljárt Sze­ge­di Íté­lő­táb­la osz­tot­ta eze­ket az indo­ko­kat és az ügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en az első­fo­kú bíró­ság vég­zé­sét mind­két férfi vonat­ko­zá­sá­ban helybenhagyta.

Az eljá­rás a Szol­no­ki Tör­vény­szé­ken folytatódik.