Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Letartóztatási indítvány 4 kg kokain kereskedelme miatt

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak az öt sze­mély­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, akik körül­be­lül 4 kg koka­in Magyar­or­szág­ra tör­té­nő, keres­ke­del­mi célú beho­za­ta­lá­ért kell, hogy feleljenek.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2019. ápri­lis 22-én két férfi közel 4 kg koka­int hozott Dél-Amerikából Magyar­or­szág­ra, azért, hogy azt érté­ke­sít­sék. A kábí­tó­szer mennyi­sé­ge meg­ha­lad­ja a külö­nö­sen jelen­tős mennyiséget.

A két fér­fit, és egyi­kük élet­tár­sát, vala­mint a kábítószer-kereskedelemben érin­tett továb­bi két fér­fit a nyo­mo­zó ható­ság Sop­ron köze­lé­ben elfog­ta. A ter­hük­re rótt minő­sí­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tők letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a szö­kés, bűn­is­mét­lés és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt. A kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban a Győri Járás­bí­ró­ság fog a mai napon dön­tést hozni.

A nyo­mo­zó ható­ság intéz­ke­dé­se az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kabitoszer-kereskedoket-fogtak-el-a-nyomozok