Főoldal » Hírek » Letartóztatási indítvány az öt bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfi ellen - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Váci Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint alig egy hónap alatt több – köz­tük igen súlyos – bűn­cse­lek­ményt is elkövetett.

A férfi a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2020. novem­ber 5. és novem­ber 30. között több vagyon elle­ni bűn­cse­lek­ményt is elkö­ve­tett Vácon és környékén.

Két ízben fize­tés nél­kül haj­tott el tan­ko­lás után ben­zin­kút­ról, továb­bá elvitt egy ház nyi­tott udva­rán par­ko­ló autót, amit hasz­ná­lat után más­hol hagyott hátra. Egy másik alka­lom­mal pedig utcán álló jár­mű­ből lopta el az akkumulátort.

A leg­sú­lyo­sabb cse­lek­mé­nye viszont az volt, ami­kor egy kis­bolt­ból tár­sá­val sza­lá­mit lop­tak, majd kisza­lad­tak vele az autó­juk­hoz. Az eladó utá­nuk ment és az indu­ló kocsi nyi­tott ajta­ján át, a kor­mányt meg­fog­va meg­pró­bál­ta vissza­tar­ta­ni őket. Az elkö­ve­tő­ket nem zavar­ta az ajtó­ban félig tér­de­lő eladó, gázt adtak és elin­dul­tak. Ezután kb. tíz métert húz­ták a sér­tet­tet és folya­ma­to­san pró­bál­ták őt kilök­ni. Végül a sér­tett elen­ged­te a jár­mű­vet és az útra esett.

Az elkö­ve­tőt a váci rend­őrök csa­lás, lopás, jármű önké­nyes elvé­te­le, köz­úti veszé­lyez­te­tés és rab­lás miatt hall­gat­ták ki gyanúsítottként.

A Váci Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát a szö­kés, a bűn­is­mét­lés továb­bá a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt indítványozta