Főoldal » Hírek » Letartóztatások egy külföldi férfi bántalmazása miatt - FOTÓKKAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint három férfi a szár­ma­zá­sa miatt bán­tal­ma­zott egy marok­kói állam­pol­gárt. Az ügyész­ség a táma­dók letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, amit a bíró­ság elren­delt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy 25, egy 24 és egy 20 éves férfi, vala­mint több, eddig isme­ret­len tár­suk, 2020. decem­ber 20-án a dél­utá­ni órák­ban, a XIII. kerü­let­ben, az 1-es vil­la­mos Róbert Károly körút és Reit­ter Ferenc utca meg­ál­ló­já­ban figyel­tek fel a sér­tett­re. Kör­be­vet­tek a marok­kói fér­fit, majd min­den előz­mény nél­kül, kizá­ró­lag a szár­ma­zá­sa miatt bele­kö­töt­tek, elő­ször szi­dal­maz­ták, majd bán­tal­maz­ták.

A sér­tett­nek az autós for­ga­lom miatt csak máso­dik pró­bál­ko­zás­ra sike­rült elme­ne­kül­nie. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben test­szer­te könnyebb sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói az elkö­ve­tés nap­ján elfog­ták a 25 éves fér­fit - aki akkor letar­tóz­ta­tás­ba került -, két tár­sát pedig 2021 júni­u­sá­ra azo­no­sí­tot­ták. A rend­őr­ség mind­hár­mu­kat bán­tal­ma­zás­sal, cso­por­to­san elkö­ve­tett közös­ség tagja elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség  meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a kiemelt tár­gyi súlyú bűn­ügy­ben a most őri­zet­be vett két gya­nú­sí­tott ese­té­ben is csak a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés jöhet szóba, ezért a nyo­mo­zá­si bíró­nál indít­ványt tett a letar­tóz­ta­tá­suk elren­de­lé­sé­re.

Az egyik gya­nú­sí­tot­tat a bíró­ság koráb­ban, egy ugyan­ilyen cse­lek­mény miatt jog­erő­sen fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, a másik ter­helt­tel szem­ben pedig szin­tén ugyan­ilyen cse­lek­mény miatt jelen­leg egy másik bűn­te­tő­el­já­rás is folyik.

A bíró­ság egyet­ér­tett az ügyé­szi indít­vánnyal, és a két fér­fit letar­tóz­tat­ta.

A fotó­kat a rend­őr­ség a hely­szí­nen készí­tet­te.