Főoldal » Hírek » Letartóztatások Győrben az ünnepekkor - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra négy férfi letar­tóz­ta­tá­sát ren­del­te el a bíró­ság a hús­vé­ti ünne­pek előtt. Egy mol­dáv állam­pol­gárt tar­tóz­ta­tott le ember­csem­pé­szés miatt, egy magyar fér­fit, aki meg­kö­ze­lí­tő­leg 6 kg kábí­tó­szert hozott Magyar­or­szág­ra, egy haj­lék­ta­lan sze­mélyt, aki sza­ba­du­lá­sa más­nap­ján már lopást köve­tett el, és egy 20 éves fia­tal­em­bert, aki­nek a letar­tóz­ta­tá­sát pszi­chi­át­ri­ai meg­fi­gye­lés mel­lett ren­del­te végrehajtani.

Az ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel meg­gya­nú­sí­tott férfi kilenc sze­mélyt, öt fér­fit, egy nőt és három gyer­me­ket szál­lí­tott sze­mély­au­tó­val a szerb határ­tól Auszt­ria felé, mikor az M1-es autó­pá­lyán meg­ál­lí­tot­ták őket. A szír állam­pol­gá­rok fejen­ként 4.500 €-t fizet­tek volna Auszt­ri­á­ba érve.

A kábítószer-birtoklás bűn­tet­te miatt őri­zet­be vett férfi koráb­ban volt már bün­tet­ve kábí­tó­szer­rel kap­cso­la­tos bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt.

A haj­lék­ta­lan magyar fér­fit koráb­ban fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt hat év két hónap fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­ték, mely bün­te­tés­ből 2021 janu­ár­já­ban sza­ba­dult. A sza­ba­du­lá­sát köve­tő napon eltu­laj­do­ní­tott egy lakat­tal lezárt kerék­párt, majd még két kerék­párt és egy mobil­te­le­font is.

A hat rend­be­li zak­la­tás vét­sé­gé­vel és egy rend­be­li sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­gé­vel meg­gya­nú­sí­tott férfi meg­is­mer­ke­dett két gyer­mek­ko­rú fiú­val, aki­ket érzel­mi ala­pon zak­la­tott és leszú­rás­sal, meg­ve­re­tés­sel fenye­ge­tett meg. Egyi­kük ellen heti, oly­kor napi szin­ten tett fel­je­len­té­se­ket, majd bűn­ügyi elő­éle­ti ada­ta­it kira­gasz­tot­ta Győr­ben több helyen, töb­bek között egy bevá­sár­ló­köz­pont­ban is. Ugyan­csak meg­ölés­sel fenye­get­te mind­két fiú édes­any­ját is, ami­ért tilt­ják tőle a gyer­me­ke­i­ket. Hason­ló cél­lal zak­lat­ta az egyik fiú nővé­rét és annak fér­jét, őket azzal fenye­get­ve meg, hogy elve­te­ti tőlük a gyer­me­ke­i­ket a gyám­ha­tó­ság­gal, illet­ve meg­öli a gyer­me­ke­ket. Ezt köve­tő­en az egyik csa­lád­nak lakást kiadó tulaj­do­nost is zak­lat­ni kezd­te, majd bán­tal­ma­zást helye­zett kilátásba.

A férfi több­ször volt bün­tet­ve, koráb­ban távol­tar­tást is ren­del­tek el vele szem­ben. Az elle­ne folyó eljá­rás­ban az idé­zé­sek­re rend­re nem jelent meg, előre közöl­te, hogy szó­ra­koz­ni fog és más­na­pos lesz.

A bíró­ság vala­mennyi elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát elrendelte.