Főoldal » Hírek » Letartóztatások pénzmosás gyanúja miatt– rendőrségi fotókkal és videókkal - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Öt - pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott - sze­mély letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség. Ők 2020 augusz­tu­sá­ban egy csa­lás áldo­za­tá­vá vált szlo­vén cég téve­dés­ből más szám­lá­ra utalt, majd onnan az egyik elkö­ve­tő által továb­bi szám­lák­ra átutalt pén­zét kész­pénz­ben fel­vet­ték, saját, illet­ve gyanúsított-társaik részé­re meg­sze­rez­ték úgy, hogy tud­ták, a pénz bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ből származik.

Az ügy­nek jelen­leg négy buda­pes­ti és szé­kes­fe­hér­vá­ri ille­tő­sé­gű férfi és egy szé­kes­fe­hér­vá­ri nő a gya­nú­sí­tott­ja, akik közül a sér­tett téve­dés­be ejté­sé­hez és a pénz meg­szer­zé­sé­hez hasz­nált céget egy 61 éves férfi vezet­te, s nyi­tott a tár­sa­ság­nak forint és euró alapú folyó­szám­lá­kat 2020. júli­us elején.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a szlo­vén gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got jelen­leg még isme­ret­len sze­mé­lyek téve­dés­be ejtet­ték, mely­nek követ­kez­té­ben a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság 2020. augusz­tus 18-án a valós ked­vez­mé­nye­zett­hez hason­ló nevű cég szám­lá­já­ra utalt mint­egy 100 mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő eurót. Mire a szlo­vén cég rájött, hogy úgy­ne­ve­zett szám­la­el­té­rí­té­ses csa­lás áldo­za­tá­vá vált, a pénz tovább­uta­lás­ra, majd az elkö­ve­tők által kész­pénz­ben fel­vé­tel­re került.

Így 2020. augusz­tus 19-én  a csa­lás­ból szár­ma­zó közel tel­jes össze­get a 61 éves férfi fia net­ban­kos hoz­zá­fé­ré­sen keresz­tül, fik­tív jog­cí­mek fel­tün­te­té­sé­vel két, szin­tén az apja által kép­vi­selt cég szám­lá­já­ra, vala­mint az ügy két másik gya­nú­sí­tott­ja, egy ügy­véd és egy 29 éves nő szám­lá­já­ra utalta.

Az uta­lá­so­kat köve­tő­en immár külön szám­lá­kon lévő pénzt a 61 éves férfi, a 29 éves nő, vala­mint egy másik ügy­véd külön­bö­ző bank­fi­ó­kok­ban, ATM auto­ma­ták­ból fel­vet­te, illet­ve a nő az álta­la fel­vett és a szám­lá­já­ra érke­zett pénz nagy részét az egyik ügy­véd­nek átad­ta, illet­ve fik­tív jog­cím fel­tün­te­té­sé­vel átutalta.

Az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­se, vala­mint bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt vala­mennyi gya­nú­sí­tot­tal szem­ben szük­sé­ges­nek tar­tot­ta a leg­sú­lyo­sabb, sze­mé­lyi sza­bad­sá­got elvo­nó kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sét, mellyel a bíró­ság egyet­ér­tett és a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elren­del­te. A vég­zés a védel­mi fel­leb­be­zé­sek miatt nem végleges.

A rend­őr­ség által kiadott – vide­ó­kat és fény­ké­pe­ket is tar­tal­ma­zó – köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/tobb-mint-100-millio-forintos-penzmosas-a-gyanu#2