Főoldal » Archív » Letartóztatásra tett indítványt az ügyészég a galgagutai emberölés gyanúsítottja ügyében

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség nye­re­ség­vágy­ból és a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt indult bűn­ügy­ben indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

Nye­re­ség­vágy­ból és a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt foly­tat nyo­mo­zást a Nóg­rád Megyei Rendőr-főkapitányság egy negy­ven­öt éves fér­fi­val szemben.

A gya­nú­sí­tott a ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint 2020. ápri­lis 9-én, dél­után, Gal­ga­g­után elment az egye­dül élő, beteg­sé­ge miatt bot­tal járó, nyolc­van­ki­len­ce­dik élet­évé­ben járó isme­rő­sé­hez, hogy tőle pénzt szerezzen.

Egy botot vitt magá­val, ami­vel a ház tera­szán ülő sér­tet­tet több­ször fejen ütöt­te, majd a lakás­ba bement, és ott fel­ku­ta­tott, majd onnan elvitt több mil­lió forint készpénzt.

Az idős nő a bán­tal­ma­zás során elszen­ve­dett fej­sé­rü­lé­sei miatt a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

Az ügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re a szö­kés, elrej­tő­zés, illet­ve a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek vagy meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak meg­aka­dá­lyo­zá­sa érdekében.

Az indít­vány­ról a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon dél­után dönt.

A Nóg­rád Megyei Rendőr-főkapitányság saj­tó­anya­ga az aláb­bi helyen érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/letartoztatasat-kezdemenyeztek-a-rendorok-a