Főoldal » Hírek » Letartóztatást indítványoz a Budapesti VI. és VII Kerületi Ügyészség az erzsébetvárosi gyújtogatás ügyében - rendőrségi fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­ványt tesz annak a 48 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy laká­sa fel­gyúj­tá­sá­val köz­ve­szélyt idé­zett elő. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2022. októ­ber 12-én, dél­után, a VII. kerü­let, Ker­tész utcai laká­sá­ban a gáz­csa­pot kinyi­tot­ta, majd öngyúj­tó­val tüzet gyúj­tott, és távo­zott a lakás­ból. A kiala­kult tűz követ­kez­té­ben a férfi laká­sán kívül 3 szom­szé­dos lakás is meg­ron­gá­ló­dott és füst­tel telt meg. A tüzet végül a kiér­ke­ző tűz­ol­tók elol­tot­ták, a kiala­kult köz­ve­szély miatt azon­ban 7 lakást ki kel­lett ürí­te­ni és töb­bek­nek el kel­lett hagy­ni­uk az otthonukat.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az őri­zet­be vett férfi letar­tóz­ta­tá­sát indítványozza.

A kerü­le­ti ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a férfi jelen­lé­te az eljá­rás­ban csak úgy biz­to­sít­ha­tó, vala­mint bűn­is­mét­lé­sé­nek a veszé­lye csak oly módon zár­ha­tó ki, ha vele szem­ben a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dést alkal­maz­zák. Emel­lett az ügyész­ség indo­kolt­nak tart­ja, hogy a bíró­ság a letar­tóz­ta­tás vég­re­haj­tá­si helyé­ül az Igaz­ság­ügyi Meg­fi­gye­lő és Elem­gyó­gyí­tó Inté­ze­tet jelöl­je ki, ezért erre is indít­ványt tesz.

 A letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­ről a nyo­mo­zá­si bíró vár­ha­tó­an a mai napon dönt.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság – fény­ké­pe­ket is tar­tal­ma­zó – köz­le­mé­nye ezen a lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kozveszelyt-okozott-1