Főoldal » Hírek » Letartóztatást indítványoz a Fővárosi Főügyészség a Hős utcai emberölés ügyében - elfogásról készült videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­ványt tesz a több­szö­rö­sen minő­sí­tett ember­ölés­sel gya­nú­sí­tott 48 éves férfi, vala­mint a bűn­pár­to­lás és kifosz­tás miatt gya­nú­sí­tott­ként kihall­ga­tott 36 éves nő letartóztatására.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2022. októ­ber 18-áról 19-ére vir­ra­dó éjjel, a X. kerü­le­ti Hős utcá­ban egy lakás­ba bement, majd azért, hogy érté­ke­it meg­sze­rez­ze, egy szú­ró­esz­köz­zel kiol­tot­ta az ott élő, idős­ko­rú nő éle­tét, és pénzt vitt el a lakás­ból. A férfi beszá­molt élet­tár­sá­nak arról, amit tett és meg­osz­to­zott vele az össze­gen. A gya­nú­sí­tot­tak néhány órá­val később, haj­nal­ban, együtt vissza­men­tek a lakás­ba, hogy tovább kutas­sa­nak, majd pedig azért, hogy a bűn­cse­lek­mény nyo­ma­it eltün­tes­sék, fel­gyúj­tot­ták a lakást. A nő a lakás­ból még hozott el kész­pénzt, és segí­tett a tűzgyújtásban.

A gya­nú­sí­tás sze­rin­ti cse­lek­mé­nyek a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő férfi ese­tén nye­re­ség­vágy­ból, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, míg élet­tár­sa vonat­ko­zá­sá­ban ember­ölés­sel kap­cso­la­tos bűn­pár­to­lás bűn­tet­te és kifosz­tás bűn­tet­te meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmasak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az őri­zet­be vett gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za. A főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak jelen­lé­te az eljá­rás­ban csak úgy biz­to­sít­ha­tó, vala­mint a bűn­is­mét­lés és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye csak oly módon zár­ha­tó ki, ha a gya­nú­sí­tot­tak­kal szem­ben a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dést alkal­maz­za a bíróság.

A letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­ről a nyo­mo­zá­si bíró vár­ha­tó­an a hol­na­pi napon dönt.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság – elfo­gás­ról szóló vide­ó­ját is tar­tal­ma­zó – köz­le­mé­nye ezen a lin­ken érhe­tő el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elfogtak-a-hos-utcai-emberoles-gyanusitottjait