Főoldal » Hírek » Letartóztatást indítványoz a Fővárosi Főügyészség a zuglói emberölés ügyében – rendőrségi videóval

A rend­őrök néhány órán belül egy mozi­ban fog­ták el az ember­ölés bűn­tet­té­vel gya­nú­sít­ha­tó fér­fit. A Fővá­ro­si Főügyész­ség a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indítványt.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság élet­vé­del­mi nyo­mo­zói a 32 éves fér­fit ember­ölés bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként. A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a férfi 2022. ápri­lis 3-án, egy XIV. kerü­le­ti lakás­ban bán­tal­maz­ta az élet­tár­sát, aki ennek követ­kez­té­ben éle­tét vesztette.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az őri­zet­be vett férfi letar­tóz­ta­tá­sát indítványozta.

A főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a gya­nú­sí­tott részé­ről - az elkö­ve­tés utáni maga­tar­tá­sa, vala­mint a bűn­cse­lek­mény tár­gyi súlya miatt - önkén­tes jog­kö­ve­tés nem vár­ha­tó, meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a bün­te­tő­el­já­rás­ban elér­he­tet­len­né válna. Emel­lett a férfi bün­te­tett elő­éle­tű, a meg­ala­po­zott gyanú sze­rin­ti bűn­cse­lek­ményt fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás hatá­lya alatt követ­te el, ezért a bűn­is­mét­lés veszé­lye is reális.

A kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­ről a nyo­mo­zá­si bíró vár­ha­tó­an hol­nap dönt.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által az ügy­ben kiadott koráb­bi köz­le­mény itt érhe­tő el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/szuperhos-filmre-ult-be-a-gyilkossag-utan