Főoldal » Archív » Letartóztatást indítványoz a nyomozó ügyészség a rendőröket az autópályán leszorító szír állampolgárral szemben

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt foly­tat bün­te­tő­el­já­rást azzal a szír állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki az autó­pá­lyán vele szem­ben intéz­ke­dő rend­őrö­ket gép­ko­csi­já­val leszorította. 

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint a szír állam­pol­gár­sá­gú férfi 2020. júni­us 10-én öt kül­föl­di állam­pol­gárt szál­lí­tott a gép­ko­csi­já­val, ami­kor az M5 autó­pá­lyán vele szem­ben a szol­gá­lat­ban lévő gép­ko­csi­zó rend­őr­jár­őrök intéz­ked­ni akar­tak, azon­ban a férfi a han­gos­be­szé­lőn keresz­tül tör­tént rend­őri fel­szó­lí­tá­sok elle­né­re nem állt meg, hanem a gép­ko­csi­já­val 140-220 km/óra sebes­ség­re gyor­sít­va mene­kült a rend­őrök elől. Mene­kü­lé­se köz­ben a szír férfi az autó­pá­lyán több­ször, szán­dé­ko­san a gép­ko­csi­ját hir­te­len moz­du­lat­tal az őt üldö­ző rend­őrök gép­ko­csi­já­ra irá­nyí­tot­ta, akik az ütkö­zést csak a rend­őr­sé­gi gép­ko­csit veze­tő rend­őr­jár­őr vész­fé­ke­zé­sei és kité­rő manő­ve­rei miatt tud­ták elke­rül­ni. Az üldö­zés során a szír férfi az autó­pá­lyá­ról letért egy a fővá­ros­hoz köze­li főút­ra, majd figyel­men kívül hagy­va az elsőbb­ség­adá­si köte­le­zett­sé­get elő­író köz­úti köz­le­ke­dé­si táb­lát és azt, hogy az út éle­sen kanya­ro­dik, gép­ko­csi­já­val nagy sebes­ség­gel neki­üt­kö­zött az adott főút­vo­na­lon sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő másik gépjárműnek.

A bal­eset követ­kez­té­ben a szír férfi által veze­tett gép­jár­mű­ben utazó szír állam­pol­gá­rok közül kettő nyolc napon túl, míg a vét­len gép­jár­mű veze­tő­je nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A regi­o­ná­lis nyo­mo­zó ügyész­ség 2020. júni­us 12-én gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a szír fér­fit. Mivel a gya­nú­sí­tott ese­té­ben meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő a szö­kés, elrej­tő­zés és a bizo­nyí­tás befo­lyá­so­lá­sá­nak a veszé­lye, ezért a nyo­mo­zó ügyész­ség az őri­zet­ben lévő gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Buda­kör­nyé­ki Járásbíróságon.

A nyo­mo­zá­si bíró a kény­szer­in­téz­ke­dés­ről ma dél­után fog dönteni.