Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Letartóztatást indítványozott az ügyészség a dizájner drogokat terjesztő bűnbandával szemben – videóval – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés miatt három férfi és két nő letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, aki­ket ked­den este öt lajos­mi­zsei hely­szí­nen tar­tott össze­han­golt rend­őri akci­ó­ban fog­tak el.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a dizáj­ner dro­gok­kal keres­ke­dő bűnö­zői cso­port most elfo­gott öt tagja – három férfi és két nő – a lakó­he­lyü­kön „kris­tály” és „angyal­por” fan­tá­zia­ne­vű dizáj­ner dro­gok szer­ve­zett keres­ke­del­mé­vel fog­lal­koz­tak. Vevő­ik között kis­ko­rú­ak is vol­tak.

A több vár­me­gye kom­man­dó­sa­i­nak rész­vé­te­lé­vel öt lajos­mi­zsei hely­szí­nen kedd este vég­re­haj­tott nagy­sza­bá­sú rend­őri akci­ó­ban a nyo­mo­zók mind az öt keres­ke­dőt őri­zet­be vet­ték és új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés súlyo­sab­ban minő­sü­lő bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki.

Az ügyész­ség a ter­hük­re rótt kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­nek jel­le­gé­re, szer­ve­zett­sé­gé­re figye­lem­mel vala­mennyi­ük­kel szem­ben a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés, a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­za, mivel a mun­ka­hellyel, jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző gya­nú­sí­tot­tak ese­té­ben reá­li­san fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye. Tar­ta­ni lehet továb­bá attól, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­sük ese­tén a bizo­nyí­tást az eljá­rás jog­el­le­nes befo­lyá­so­lá­sá­val meg­ne­he­zí­te­nék. Letar­tóz­ta­tá­su­kat  a bűn­is­mét­lés veszé­lye is indo­kol­ja, mivel a ter­hük­re rótt bűn­cse­lek­mé­nye­ket huza­mo­sabb időn át, élet­vi­tel­sze­rű­en követ­ték el, ráadá­sul négyen közü­lük bün­te­tett elő­éle­tű­ek.

Letar­tóz­ta­tá­suk­ról az ille­té­kes nyo­mo­zá­si bíró a mai napon dönt.

Az elfo­gá­sok során készült rend­őr­sé­gi videó itt néz­he­tő meg: