Főoldal » Hírek » Letartóztatást indítványoz az ügyészség a soroksári túszejtés ügyében - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség letar­tóz­ta­tást indít­vá­nyoz azzal a fér­fi­val szem­ben, aki teg­nap a 8 éves kis­lá­nyá­val bezár­kó­zott egy csa­lá­di házba Sorok­sá­ron, miköz­ben egy bozót­vá­gó kés­sel fenyegetőzött. 

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói a 41 éves, egyip­to­mi állam­pol­gár­sá­gú fér­fit 18 év alat­ti sze­mély sérel­mé­re, aljas indok­ból, és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt hall­gat­ták ki gyanúsítottként.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a férfi 2022. augusz­tus 23-án meg­je­lent a volt élet­tár­sa XXIII. kerü­le­ti házá­nál, ahol a 8 éves közös gyer­me­kük­kel bezár­kó­zott az ingat­lan­ba, miköz­ben egy bozót­vá­gó kés­sel fenye­ge­tő­zött. A gyer­me­ket a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont műve­le­ti egy­sé­gé­nek mun­ka­tár­sai mene­kí­tet­ték ki.

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az őri­zet­be vett férfi letar­tóz­ta­tá­sát indítványozza.

A kerü­le­ti ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint meg­ala­po­zott a veszé­lye annak, hogy a gya­nú­sí­tott sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén újabb sze­mély elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­ményt követ­ne el a volt élet­tár­sa vagy a gyer­me­ke sérel­mé­re. A volt élet­társ sérel­mé­re elkö­ve­tett koráb­bi bűn­cse­lek­mény miatt jelen­leg már folyik másik bün­te­tő­el­já­rás a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben, amely bíró­sá­gi sza­kasz­ban van. Mind­ezek alap­ján, a bűn­is­mét­lés lehe­tő­sé­ge csak a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­vel zár­ha­tó ki.

A letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­ről a nyo­mo­zá­si bíró vár­ha­tó­an a hol­na­pi napon dönt.