Főoldal » Hírek » Letartóztatást indítványoz az ügyészség az erzsébetvárosi ,,gépkocsis rablás” ügyében - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A gyanú sze­rint gép­ko­csi­ból néz­ték ki áldo­za­tu­kat, majd egyi­kük kiszállt és lerán­tot­ta a nő váll­tás­ká­ját, a kerü­le­ti ügyész­ség két gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát indítványozza.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint három férfi, köz­tük a később elfo­gott 34 és 18 éves férfi – gép­ko­csi­val halad­tak, ami­kor meg­lát­tak egy közép­ko­rú nőt 2021. janu­ár 18-án a kora esti órák­ban, a VII. kerü­let, a Rózsák teré­nél, és elha­tá­roz­ták, hogy – akár erő­szak­kal is – meg­szer­zik érté­ke­it. Miu­tán elég közel kerül­tek a nőhöz, a kocsi­ból kiszállt a 34 éves férfi, a nőhöz sza­ladt, aki­nek a vál­lá­ról lerán­tot­ta a tás­ká­ját. A sér­tett pró­bál­ta meg­tar­ta­ni érté­ke­it, azon­ban a táma­dó olyan erő­vel húzta a tás­kát és vele együtt a nőt, hogy a sér­tett majd­nem elesett, végül egy vil­lany­osz­lop­ban kapasz­ko­dott meg, elen­ged­ve a tás­kát. A rabló a zsák­mánnyal vissza­szállt tár­sa­i­hoz és elmenekültek.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói az úton­ál­ló jel­le­gű cso­por­tos rab­lás­sal meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tó három fér­fit néhány napon belül azo­no­sí­tot­ták, és ket­te­jü­ket el is fogták.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség – a rend­őr­ség elő­ter­jesz­té­se alap­ján – indít­ványt tett a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­ra, figye­lem­mel arra, hogy meg­ala­po­zott­nak látja annak a veszé­lyét, hogy – sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén – kivon­ják magát a bün­te­tő­el­já­rás alól, illet­ve ismét hason­ló jel­le­gű bűn­cse­lek­ményt követ­nek el.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kér­dé­sé­ben a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja vár­ha­tó­an a mai napon dönt.

Az elfo­gás­ról vide­ót is tar­tal­ma­zó rend­őr­sé­gi köz­le­mény itt érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/autobol-szemeltek-ki-aldozatukat-a-rablok-az