Főoldal » Archív » Letartóztatást indítványoz az ügyészség az unokázós csalásokkal gyanúsított két nővel szemben – VIDEÓVAL AZ ELFOGÁSRÓL

A két nő a gyanú sze­rint idő­sek sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lá­sok­nál pénzt átve­vő futár volt; a Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tá­su­kat indítványozza.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2020 ápri­li­sá­ban, a XVIII. kerü­let­ben, három, egy­más­tól füg­get­len idős­ko­rút is fel­hí­vott tele­fo­non egy – magát a sér­tet­tek uno­ká­já­nak meg­győ­ző­en kiadó – sze­mély, aki azt állí­tot­ta, hogy fogva tart­ják, baj­ban van, ezért pénz­re van szük­sé­ge. A sér­tet­tek elhit­ték, hogy sze­ret­tük veszély­ben forog, ezért kész­pénzt és éksze­re­ket adtak át annak, aki azo­kért később sze­mé­lye­sen jelent­ke­zett. Ez két eset­ben egy har­minc­ki­lenc éves nő, a har­ma­dik eset­ben pedig a  nő által ,,beszer­ve­zett” másik, har­minc­két éves nő volt.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság a har­ma­dik ese­tet köz­vet­le­nül köve­tő­en elfog­ta a har­minc­két éves nőt, majd pél­dás gyor­sa­ság­gal azo­no­sí­tot­ta és elfog­ta a tár­sát is, és minő­sí­tett eseti csa­lá­sok bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki őket.

A nyo­mo­zó ható­ság elő­ter­jesz­té­se alap­ján a Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Fia­tal­ko­rú­ak Bün­te­tő­ügye­i­nek Rész­le­ge indít­ványt tett a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­ra. Az eljá­rás­ban a most elfo­gott sze­mé­lye­ken túl több gya­nú­sí­tott, köz­tük fia­tal­ko­rú ter­helt is van.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kér­dé­sé­ben a Fővá­ro­si Tör­vény­szék ille­té­kes­sé­gi terü­le­tén műkö­dő nyo­mo­zá­si bíró vár­ha­tó­an a mai napon dönt.

Az ügy­ben a rend­őr­ség által köz­zé­tett, vide­ó­fel­vé­telt tar­tal­ma­zó köz­le­mény itt érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/ket-unokazos-futart-fogtak-el-a-budapesti-0