Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Letartóztatást indítványozott az ügyészség a békásmegyeri emberölés ügyében – A Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ember­ölés bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt őri­zet­be vett férfi letar­tóz­ta­tá­sát indítványozta.

A 36 éves férfi meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tó azzal, hogy 2024. júni­us 29-én, este isme­rő­sé­re, a sér­tett­re támadt egy III. kerü­le­ti lakás­ban, és olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta, hogy kiol­tot­ta az életét.

A rend­őr­ség 8 napon belül azo­no­sí­tot­ta és őri­zet­be vette a fér­fit, majd ember­ölés bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. A főügyész­ség a férfi sze­mé­lyi körül­mé­nye­i­re és több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­té­re, fel­té­te­les sza­bad­ság és más bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt állá­sá­ra is figye­lem­mel mind a szökés-elrejtőzés, mind a bűn­is­mét­lés veszé­lyét reá­li­san meg­ál­la­pít­ha­tó­nak látja vele szemben.

 A letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­nek tár­gyá­ban a nyo­mo­zá­si bíró vár­ha­tó­an hol­nap dönt.

A férfi tár­sai vonat­ko­zá­sá­ban, aki­ket a rend­őr­ség nem ember­ölés­sel gya­nú­sí­tott meg, a letar­tóz­ta­tás indít­vá­nyo­zá­sá­nak tör­vé­nyi fel­té­te­lei nem áll­tak fenn.