Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Letartóztatta a bíróság a garázsokat fosztogató párost – videóval és fotókkal

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség 2 rend­be­li kisebb érték­re üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te, 7 rend­be­li sza­bály­sér­té­si érték­re üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge, vala­mint 27 rend­be­li lopás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 28 éves és egy 19 éves Hajdú-Bihar megyei ille­tő­sé­gű férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik szám­lá­já­ra ország­szer­te nagy­szá­mú garázs fel­tö­ré­se írható.

A nyo­mo­zás ada­tai alap­ján meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy a mun­ka­hellyel és rend­sze­res jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző gya­nú­sí­tot­tak rend­sze­res anya­gi haszon­szer­zés­re töre­ked­ve követ­tek el betö­ré­ses lopá­so­kat, oly módon, hogy bárán­di lakó­he­lyük­ről egy sze­mély­gép­ko­csi­val az ország külön­bö­ző tele­pü­lé­se­i­re utaz­tak, és ott olyan garázs­so­ro­kat keres­tek, melyek távo­labb helyez­ked­nek el a lakó­há­zak­tól, így a lebu­kás veszé­lye kisebb volt. A lezárt gará­zso­kat fel­tör­ték, és azok­ból első­sor­ban nagyobb érté­kű, de könnyen moz­gat­ha­tó érték­tár­gya­kat vit­tek el, majd rövid időn belül távoz­tak a hely­szí­nek­ről. A gya­nú­sí­tot­tak az ello­pott érték­tár­gya­kat a lakó­he­lyük­re szál­lí­tot­ták, ott tárol­ták, majd azo­kat értékesítették.

Békés megyé­ben elő­ször 2019. már­ci­us 5-éről 6-ára vir­ra­dó éjsza­ka Füzes­gyar­ma­ton, a Mátyás utcai garázs­sor­nál 10 garázst tör­tek fel; autó akku­mu­lá­tort, autós komp­resszort, hor­gász­fel­sze­re­lést, táv­csö­vet és sövény­vá­gót zsák­má­nyol­tak. Két nap múlva, 2019. már­ci­us 8-án haj­nal­ban Béké­sen, a Fáy And­rás utcai garázs­sor­nál, ille­tő­leg Gyu­lán, a Bár­dos utcai garázs­so­ron követ­tek el lopá­so­kat. Béké­sen 5, míg Gyu­lán 22 garázst tör­tek fel. Ezek­ből a gará­zsok­ból is hason­ló dol­go­kat lop­tak el: lánc­fű­részt, sövény­vá­gót, sza­lag­csi­szo­lót, kerék­fel­nit gumi­val, vala­mint füs­tölt kol­bászt, sza­lon­nát és son­kát. A gará­zsok egy részé­ből nem tulaj­do­ní­tot­tak el sem­mit, mert nem talál­tak meg­fe­le­lő érték­tár­gya­kat. A Békés megyei hely­szí­ne­ken kívül a gya­nú­sí­tot­tak továb­bi hét megyé­ben követ­tek el hason­ló jel­le­gű bűncselekményeket.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kez­de­mé­nye­zé­sé­re egy­részt a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye miatt került sor, más­részt ala­po­san fel­te­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tot­tak sza­bad­láb­ra kerü­lé­sük ese­tén a még fel nem tárt tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök elrej­té­sé­vel, meg­sem­mi­sí­té­sé­vel vagy a még ki nem hall­ga­tott tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val a bizo­nyí­tást meg­ne­he­zí­te­nék, ille­tő­leg a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fennállt.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elrendelte.

A gya­nú­sí­tot­tak elfo­gá­sá­ról készült rend­őr­sé­gi vide­ó­fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/garazsokat-tortek-fel-orszagszerte