Főoldal » Hírek » Letartóztatta a bíróság a kórházi támadót - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ember­ölés minő­sí­tett bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult ügy­ben a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta. Ezzel a nyo­mo­zá­si bíró is egyet­ér­tett, és a letar­tóz­ta­tást elrendelte.

 A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 37 éves kül­föl­di férfi 2021. már­ci­us 13-án a dél­utá­ni órák­ban egy VI. kerü­le­ti kór­ház­ban egy sebé­sze­ti olló­val súlyo­san bán­tal­ma­zott egy véde­ke­zés­re kép­te­len álla­pot­ban, alta­tás­ban lévő nőt. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A teréz­vá­ro­si rend­őrök a kór­ház udva­rán elfog­ták a táma­dót. A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság a fér­fit gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta, mivel alap­pal lehet követ­kez­tet­ni arra, hogy a gya­nú­sí­tott jelen­lé­te a bün­te­tő­el­já­rás­ban csak így biz­to­sít­ha­tó, más­részt az eset körül­mé­nyei alap­ján a bűn­is­mét­lés veszé­lye is köze­li és reális.

A nyo­mo­zá­si bíró a mai ülé­sen az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en a férfi letar­tóz­ta­tá­sát elrendelte.

A bíró­ság ügyé­szi indít­vány­ra a letar­tóz­ta­tást az Igaz­ság­ügyi Meg­fi­gye­lő és Elme­gyó­gyí­tó Inté­zet­ben ren­del­te végrehajtani.

A vég­zés fel­leb­be­zé­sek miatt nem végleges.