Főoldal » Hírek » Letartóztatta a bíróság az édesanyját megkéselő és elásó csorvási férfit - Videóval és fotóval

A Békés Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 42 éves csor­vá­si férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki csü­tör­tök reg­gel kés­sel meg­öl­te édes­any­ját, majd a holt­tes­tét elás­ta.

A férfi 2020. júli­us 16-án, reg­gel csor­vá­si lakó­he­lyén ököl­lel több alka­lom­mal meg­ütöt­te a vele együtt élő 62 éves édes­any­ját, aki a föld­re esett. Ekkor magá­hoz vett egy – nyél­lel együtt – meg­kö­ze­lí­tő­leg 30 cm hosszú kést és azzal a sér­tet­tet több alka­lom­mal a hátán és nya­kán meg­szúr­ta. A bán­tal­ma­zás az idős nő halá­lá­hoz veze­tett.

A férfi a holt­tes­tet elás­ta, a vért fel­ta­ka­rí­tot­ta, az ehhez hasz­nált esz­kö­zö­ket elmos­ta, illet­ve eltün­tet­te, vala­mint az elkö­ve­tés­hez hasz­nált kést fel­da­ra­bol­ta és a szenny­víz­cső­be dobta. Ezt köve­tő­en reg­ge­li­zett, miköz­ben arra az állás­pont­ra jutott, hogy „ezt úgy­sem lehet meg­úsz­ni”, ezért egy pénz­in­té­ze­ti ügy­in­té­zés és a csa­lád­ta­gok fel­ke­re­sé­se után, de még ugyan­azon napon, a dél­utá­ni órák­ban fel­ad­ta magát a rend­őr­sé­gen.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kez­de­mé­nye­zé­sé­re egy­részt a vár­ha­tó bün­te­tés mér­té­ké­re tekin­tet­tel a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye miatt került sor, más­részt, mert a ter­helt a bizo­nyí­tás meg­hi­ú­sí­tá­sa, meg­ne­he­zí­té­se érde­ké­ben a tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zö­ket meg­sem­mi­sí­tet­te, ille­tő­leg elrej­tet­te.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát 1 hónap­ra elren­del­te.

A rend­őr­ség által készí­tett fény­ké­pek és videó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-a-csorvason-tortent-emberoles