Főoldal » Hírek » Letartóztatták a bolti rablót - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a 22 éves fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy sal­gó­tar­já­ni vegyes­bolt­ban köve­tett el bűncselekményt.

A gya­nú­sí­tott 2022. szep­tem­ber 3-án dél­előtt az egyik sal­gó­tar­já­ni vegyes­bolt­ban egy alu­fó­li­át, élel­mi­sze­re­ket, és egy cso­mag gyer­tyát rej­tett a nála lévő sza­tyor­ba. Cse­lek­mé­nyét az üzlet­ben lévő eladók meg­lát­ták, ezért ami­kor távoz­ni akart, a bejá­ra­ti foto­cel­lás ajtó előtt őt az üzletvezető-helyettes fel­tar­tóz­tat­ta és meg­kér­te, hogy a nála lévő sza­tyor tar­tal­mát mutas­sa meg.

Ekkor a gya­nú­sí­tott a sza­tyor­ból kivett egy jeges­ká­vét és egy tej­sze­le­tet, vala­mint az egy tekercs alu­fó­li­át, és azo­kat a föld­re dobta.

Az üzletvezető-helyettes ismé­telt kéré­sé­nek, hogy mutas­sa meg a sza­tyor továb­bi tar­tal­mát is (mivel a nő biz­tos benne, hogy abban még maradt jog­ta­la­nul eltu­laj­do­ní­ta­ni szán­dé­ko­zott ter­mék) a gya­nú­sí­tott már nem tett ele­get, hanem a kijá­rat felé indult.

Az üzlet egyik alkal­ma­zott­ja ekkor a foto­cel­lás ajtót bezár­ta, az üzletvezető-helyettes pedig meg­fog­ta a férfi puló­ve­rét azért, hogy visszatartsa.

A gya­nú­sí­tott az üzletvezető-helyettes kezét erő­vel ellök­te, majd három alka­lom­mal a vál­lá­val neki­sza­ladt az üveg­aj­tó­nak, pók­há­lós­ra törve annak üve­gét. Mivel az ajtón nem jutott át, az üzletvezető-helyettest leszú­rás­sal fenye­get­te meg a kijá­rat kinyi­tá­sa érde­ké­ben. A veze­tő – a saját és kol­lé­gái testi épsé­ge védel­mé­ben – intéz­ke­dett az ajtó nyi­tá­sá­ra, így a ter­helt a hely­szín­ről a szaty­rá­ban lévő továb­bi ter­mé­kek­kel el tudott mene­kül­ni, a rend­őrök azon­ban rövid idő múlva elfogták.

Mivel a fia­tal férfi ellen vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt több bün­te­tő­el­já­rás van folya­mat­ban, a nyo­mo­zá­si bíró az ügyé­szi indít­vánnyal egyet­ért­ve a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben egy hónap­ra elren­del­te a letartóztatását.

Az ügy­ről kiadott rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/uvegajton-at