Főoldal » Hírek » Letartóztatták a bolti rablót - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a 35 éves nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki két bol­tot is kira­bolt 2021. már­ci­us 5-én.

A nő 2021. már­ci­us 5. nap­ján 15 óra körül tért be egy sal­gó­tar­já­ni dohány­bolt­ba, ahol – kihasz­nál­va hogy az eladó egy vásár­lót szol­gált ki – az egyik polc­ról levett három doboz ciga­ret­tát, majd kiin­dult az üzlet­ből. Az eladó meg­fog­ta a kar­ját és vissza akar­ta őt tar­ta­ni, de a nő kisza­ba­dult a fogá­sá­ból, majd a bolt­ból kilép­ve a bejá­ra­ti ajtót kívül­ről nagy erő­vel rácsuk­ta az eladó­ra, így mene­kült el.

Mint­egy negyed óra múlva bement egy vegyes­bolt­ba is, ahol magá­hoz vett egy cso­mag pisz­tá­ci­át, egy cso­mag hab­ro­lót, több más édes­sé­get, egy rán­tott húsos szend­vi­cset és öt saj­tos kif­lit, majd a fize­tés nél­kül távo­zott. A bolt tulaj­do­no­sa a köze­li busz­meg­ál­ló­nál utol­ér­te és kérte, hogy az elvitt árut fizes­se ki vagy adja vissza, de ő egyik­re sem volt hajlandó.

Ekkor a sér­tett meg­kí­sé­rel­te vissza­ven­ni az áru­kat, erre a nő az eltu­laj­do­ní­tott áruk meg­tar­tá­sa érde­ké­ben a könyö­ké­vel ellök­te magá­tól a sér­tet­tet. A ter­helt kezé­ből a föld­re szó­ró­dó áru­kat a sér­tett meg­pró­bál­ta össze­szed­ni, mire a gya­nú­sí­tott lök­dös­ni kezd­te őt, végül három tábla cso­ko­lá­dét meg­tart­va eltá­vo­zott a helyszínről.

Az ekkor oko­zott 2.780 forint kár­ból 1.670 forint térült meg, és mire később elfog­ták, egy doboz ciga­ret­tát már fel­bon­tott, így a dohány­bolt­nak oko­zott 4.500 forint kár­ból csak 3.000 forint térült meg.

A rövid­del a cse­lek­mé­nyek után elfo­gott, bün­te­tett elő­éle­tű nővel szem­ben két rend­be­li rab­lás bűn­tet­te miatt folyik a nyo­mo­zás, az ügyész­ség a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sát, ame­lyet a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja el is rendelt.

A cse­lek­mé­nyek­ről beszá­mo­ló, kép­ga­lé­ri­át is tar­tal­ma­zó rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-rendorok-10-percen-belul-elfogtak-a-rablas