Főoldal » Hírek » Letartóztatták a dílert- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya nyo­mán a bíró­ság elren­del­te annak a 37 éves, kábí­tó­sze­rek­kel keres­ke­dő fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki­nek a laká­sán négy­fé­le dro­got is talál­tak a sal­gó­tar­já­ni nyomozók.

A rend­őrök 2021. ápri­lis ele­jén iga­zol­tat­tak egy Nóg­rád megyei fér­fit Sal­gó­tar­ján­ban, aki­nél zöld növé­nyi tör­me­lé­ket és fehér, por álla­gú anya­got is talál­tak. Az ügy­ben eljá­ró vegyész szak­ér­tő a lefog­lalt anya­gok­ból kan­na­bisz­ra jel­lem­ző vegyü­le­te­ket illet­ve amfe­ta­mint muta­tott ki.

A nyo­mo­zás során a Sal­gó­tar­já­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói azo­no­sí­tot­ták az iga­zol­ta­tott férfi beszer­zé­si for­rá­sát, egy Buda­pes­ten élő 37 éves fér­fit. Az ő laká­sán május 4-én tar­tot­tak kuta­tást a nyo­mo­zók, ahol közel egy kilo­gramm zöl­des­bar­na növé­nyi tör­me­lé­ket, vala­mint 140 gramm töme­gű fehér színű, kré­mes álla­gú por­sze­rű anya­got, több­száz rózsa­szín tab­let­tát és több mint 80 gramm hasis­gyan­tát találtak.

Az elő­ze­tes vegyész szak­vé­le­mény sze­rint a lefog­lalt anya­gok rész­ben meg­egyez­nek az ápri­lis­ban a sal­gó­tar­já­ni rend­őri intéz­ke­dés­kor lefog­lalt kábí­tó­szer­rel, azok­ból amfe­ta­min és MDMA típu­sú kábí­tó­sze­rek ható­anya­gai mutat­ha­tók ki.

Az ügyész­ég a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta a díler letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét, a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az indít­vány­nak helyt adva a kény­szer­in­téz­ke­dést elrendelte.

A gya­nú­sí­tott elfo­gá­sá­ról készült vide­ót, vala­mint fotó­kat is tar­tal­ma­zó rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elfogtak-a-fogyasztokat-es-orizetbe-vettek-a