Főoldal » Archív » Letartóztatták a férfit, aki megölte a testvérét

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja 2020. május 12-én elren­del­te annak a fia­tal fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki orosz­lá­nyi ott­ho­nuk­ban meg­öl­te a testvérét. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az ittas álla­pot­ban lévő férfi 2020. május 9-én, 21 óra 15 perc­kor, orosz­lá­nyi ott­ho­nuk­ban elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en, dula­ko­dás köz­ben egy 33 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel mell­ka­son szúr­ta test­vé­rét. A sér­tett a szú­rást köve­tő­en még el tudta hagy­ni a lakást, hogy az egy szint­tel lej­jebb lakó szom­széd­já­tól segít­sé­get kér­jen, majd össze­esett és a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A gya­nú­sí­tott bün­te­tett elő­éle­tű, leg­utóbb a bíró­ság egye­di azo­no­sí­tó jel meg­ha­mi­sí­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt 1 év 6 hó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, melyet vég­re­haj­tá­sá­ban 2 évre fel­füg­gesz­tett. A gya­nú­sí­tott az ember­ölés bűn­tet­tét a fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés pró­ba­ide­je alatt követ­te el.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te, tekin­tet­tel arra, hogy vele szem­ben meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.