Főoldal » Hírek » Letartóztatták a gyermekkorú kislányt szexuális szolgáltatásra kényszerítő férfit - rendőrségi videóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te annak a 24 éves sal­gó­tar­já­ni fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki gyer­mek­ko­rú barát­nő­jét erő­szak­kal arra kény­sze­rí­tet­te, hogy más fér­fi­ak­nak nyújt­son sze­xu­á­lis szolgáltatást. 

A 24 éves férfi 2020 decem­be­ré­től rend­sze­res sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot foly­ta­tott az akkor 13 éves kis­lánnyal. 2021 ápri­li­sa és októ­be­re között a már 14 éves lány kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tét kihasz­nál­va őt arra kény­sze­rí­tet­te, hogy Sal­gó­tar­ján­ban anya­gi ellen­szol­gál­ta­tás fejé­ben sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket végez­zen az elkö­ve­tő isme­ret­sé­gé­be tar­to­zó fér­fi­ak­kal. A gya­nú­sí­tott szer­vez­te meg az ese­mé­nye­ket, ő vitte el a fér­fi­ak­hoz a sér­tet­tet és ő vette át a szol­gál­ta­tás ellen­ér­té­két is.

A lány til­ta­ko­zott a sze­xu­á­lis aktu­sok elvég­zé­se ellen, a gya­nú­sí­tott őt emi­att több­ször bán­tal­maz­ta, és ezzel kényszerítette.

A nyo­mo­zó ható­ság a fér­fit sze­xu­á­lis vissza­élés, vala­mint ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sí­tot­ta meg.

Az ügyész­ség indít­ványt tett a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra, melyet a nyo­mo­zá­si bíró – a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben – egy hónap­ra el is rendelt.

A dön­tés ellen a gya­nú­sí­tott fel­leb­be­zést jelen­tett be, ezért az még nem végleges.

A gya­nú­sí­tott elfo­gá­sá­ról készült fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/hajnali-rajtautes-1