Főoldal » Archív » Letartóztatták a gyermekkorút futtató férfit

A Nyír­egy­há­zi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a mai napon indít­vá­nyoz­ta az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát annak a nyír­egy­há­zi fér­fi­nek, aki bán­tal­ma­zás­sal és fenye­ge­tés­sel vett rá egy 13 éves gyer­me­ket arra, hogy neki pros­ti­tu­ált­ként dol­goz­zon.

A közép­ko­rú férfi 2017. május köze­pén egy nyír­egy­há­zi szó­ra­ko­zó­he­lyen ismer­ke­dett meg a gyer­mek­ko­rú­val, majd őt erő­szak­kal az ott­ho­ná­ba vitte. A férfi a gyer­me­ket verés­sel, fenye­ge­tés­sel arra kény­sze­rí­tet­te, hogy pros­ti­tu­ált­ként neki dol­goz­zon, Nyír­egy­há­za egyik utcá­já­ra kiáll­va ide­gen fér­fi­ak­kal, anya­gi ellen­szol­gál­ta­tás fejé­ben léte­sít­sen sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot, majd az abból befolyt össze­get adja át részé­re.

A nyo­mo­zó ható­ság 2017. május 20-án a 13 éves sér­tet­tet az utcán a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség vég­zé­se köz­ben iga­zol­tat­ta, majd őt egy gyer­mek­ott­hon­ban helyez­te el. A gyer­me­ket más­nap a gya­nú­sí­tott ismét fenye­ge­tés­sel magá­val vitte, majd egy hétig isme­ret­len helyen, egy lakat­lan ház­ban tar­tot­ta, és a 41. számú főút­ra őt nap, mint nap kiál­lít­va ismét pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­re kény­sze­rí­tet­te.

A gyer­mek­ko­rú sér­tet­tet 2017. május 29-én ismét iga­zol­tat­ták, a gya­nú­sí­tot­tat pedig rövid időn belül elfog­ták és őri­zet­be vet­ték.

A férfi ezen cse­lek­mé­nye­i­vel több bűn­cse­lek­ményt is meg­va­ló­sí­tott, melyek közül a leg­sú­lyo­sabb 5-10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­tet­he­tő. A gya­nú­sí­tot­tat a Nyír­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság 1 hónap­ra a szö­kés, elrej­tő­zés, a tanúk befo­lyá­so­lá­sa és a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re tekin­tet­tel elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te. A vég­zés jog­erős.