Főoldal » Archív » Letartóztatták a gyermekotthonban elkövetett bántalmazás gyanúsítottját

A Somogy Megyei Főügyész­ség ügye­le­tes ügyé­sze indít­ványt tett annak a tizen­hét éves fia­tal­ko­rú­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki egy kapos­vá­ri gyer­mek­ott­hon­ban bán­tal­maz­ta egyik társát.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a fia­tal­ko­rú 2019 decem­be­ré­ben több­ször, min­den ok nél­kül, szó­ra­ko­zás­ból bán­tal­maz­ta inté­ze­ti nevelt tár­sát. A bán­tal­ma­zá­sok közül a 2019. decem­ber 29-eit a gya­nú­sí­tott egyik társa vide­ó­ra vette, melyet később meg­osz­tott az egyik közös­sé­gi olda­lon is.

A nagy vissz­han­got kivál­tó fel­vé­tel nyil­vá­nos­ság­ra kerü­lé­se után a fia­tal­ko­rú gya­nú­sí­tott meg­szö­kött. A kapos­vá­ri rend­őrök rövid időn belül elfog­ták és vele – őri­zet­be véte­le mel­lett – aljas indok­ból, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tett kísér­le­té­nek, vala­mint foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett minő­sí­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ját közöl­ték. Az ese­tet rög­zí­tő fel­vé­te­len jól hall­ha­tó, hogy a videó készí­tő­je a bán­tal­ma­zás foly­ta­tá­sá­ra tüze­li az elkö­ve­tőt, ezért a nyo­mo­zók őt is gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja helyt adott, és elren­del­te a fia­tal­ko­rú gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát azzal, hogy azt javí­tó­in­té­zet­ben kell végrehajtani.