Főoldal » Hírek » Letartóztatták a kábítószer-kereskedőt - rendőrségi fotókkal - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te annak a 29 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki kül­föld­ről beho­zott mari­hu­á­nát áru­sí­tott Mát­ra­ve­re­bély­ben. Tár­sát a bíró­ság bűn­ügyi fel­ügye­let­be helyezte.

A gya­nú­sí­tott és társa 2021. nya­rán álla­pod­tak meg kábí­tó­szer közös érté­ke­sí­té­sé­ben. A 29 éves férfi sze­rez­te be a kan­na­biszt Szlo­vá­ki­á­ból, és szer­vez­te a vevők egy részét. A dro­got rész­ben maga árul­ta, rész­ben pedig fia­ta­labb tár­sá­hoz irá­nyí­tot­ta a vevő­ket, aki meg­ál­la­po­dá­suk sze­rint része­se­dést fize­tett a „kiárult” kábí­tó­szer után járó bevételből.

2021 nya­rá­tól leg­alább öt fogyasz­tó­nak érté­ke­sí­tet­ték rend­sze­re­sen a kábí­tó­szert, míg­nem a nyo­mo­zók a 29 éves fér­fit tet­ten érték Karancs­la­puj­tőn, ahol 20 gramm mari­hu­á­nát adott át egy – egyéb­iránt a bör­tön­be vonu­lás elől buj­ká­ló – vevőjének.

A nyo­mo­zók mind­két gya­nú­sí­tot­tat őri­zet­be vet­ték és kez­de­mé­nyez­ték a letar­tóz­ta­tá­su­kat bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tet­te miatt.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya nyo­mán a nyo­mo­zá­si bíró a 29 éves férfi letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te, míg fia­ta­labb tár­sát bűn­ügyi fel­ügye­let­be (házi őri­zet­be) helyez­te úgy, hogy moz­gá­sát elekt­ro­ni­kus nyom­kö­ve­tő esz­köz­zel ellen­őriz­ze a ható­ság. Az ügyész­ség a fia­ta­labb elkö­ve­tő ter­hé­re fel­leb­be­zést jelen­tett be, tovább­ra is indo­kolt­nak tart­va az ő letar­tóz­ta­tá­sát is.

Az ügy­ről kiadott rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/racs-mogott-a-bunszovetseg-tagjai