Főoldal » Archív » Letartóztatták a kaposvári bolti borrablót - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a mai napon indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki Kapos­vá­ron egy bolt­ban rabolt.

A gya­nú­sí­tott 2016. októ­ber 12. nap­ján a dél­utá­ni órák­ban sí maszk­kal a fején bement az egyik kapos­vá­ri kis­bolt­ba és az eladót egy – az élet kiol­tá­sá­ra alkal­mas – nagy kés­sel meg­fe­nye­get­te azért, hogy a bolt­ban talál­ha­tó vörös­bo­ro­kat meg­sze­rez­ze. Az eladó a fenye­ge­tés hatá­sá­ra 7 üveg, össze­sen mint­egy 4.000,- Ft érté­kű bort adott át az elkö­ve­tő­nek. A fér­fit a nyo­mo­zó­ha­tó­ság rövid időn belül a laká­sán elfog­ta és az elkö­ve­tés­hez hasz­nált kést lefoglalta.

A fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás­sal gya­nú­sí­tott férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re tekin­tet­tel a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság egy hónap idő­tar­tam­ra elrendelte.

Kapos­vár, 2016. októ­ber 14.

Dr. Hor­váth Szilárd

főügyész

2016. 10. 14. Somogy