Főoldal » Hírek » Letartóztatták a kecskeméti kifosztással gyanúsított és Cegléden elfogott férfit - VIDEÓVAL - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt indít­vá­nyoz­ta egy ceg­lé­di férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint 2021. feb­ru­ár 24-én Kecs­ke­mé­ten kábí­tó hatá­sú anya­got fogyasz­tott egy 15 éves fiú­val, majd kifosz­tot­ta az öntu­dat­lan sértettet.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2021. feb­ru­ár 24-én dél­után Kecs­ke­mé­ten, a Nosz­lopy Gás­pár park egyik busz­meg­ál­ló­já­ban oda­ment egy padon ülő, 15 éves fiú­hoz. Meg­kí­nál­ta a fia­tal­ko­rút egy kábí­tó hatá­sú anya­got tar­tal­ma­zó ciga­ret­tá­val. A sér­tett a ciga­ret­tát elfo­gad­ta, közö­sen elszív­ták, majd a fiú rosszul lett és öntu­dat­lan álla­pot­ba került.

Ezt kihasz­nál­va a férfi ellop­ta a sér­tett mobil­te­le­fon­ját, fül­hall­ga­tó­ját és powerbank-jét össze­sen 25.000 forint érték­ben. A kecs­ke­mé­ti rend­őrök a kame­ra­fel­vé­te­lek segít­sé­gé­vel beazo­no­sí­tot­ták a fér­fit, aki­ről kide­rült, hogy Ceg­lé­den lakik. A kecs­ke­mé­ti és a ceg­lé­di rend­őrök együtt­mű­kö­dé­sé­nek köszön­he­tő­en a ceg­lé­di egyen­ru­há­sok már­ci­us 2-án elfog­ták a fér­fit. Az oko­zott kár egy része meg­té­rült, ugyan­is a kecs­ke­mé­ti rend­őrök a tele­font és a fül­hall­ga­tót lefog­lal­ták. A nyo­mo­zás azt is kide­rí­tet­te, hogy a férfi az elfo­gá­sa előtt kábí­tó­szert fogyasztott.

Az őri­zet­be vett fér­fit a rend­őrök kifosz­tás bűn­tet­te és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként és kez­de­mé­nyez­ték a letar­tóz­ta­tá­sát is. A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lyé­re, vala­mint a bizo­nyí­tás veszé­lyez­te­té­sé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letartóztatását.

A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja 2021. már­ci­us 4-én a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lyé­re figye­lem­mel elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A vég­zés nem vég­le­ges, elle­ne a gya­nú­sí­tott és védő­je fellebbezett.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény, fotó és videó az aláb­bi­ak­ban érhe­tő el: Kifosz­tás Kecs­ke­mé­ten – elfo­gás Ceg­lé­den | A Magyar Rend­őr­ség hiva­ta­los hon­lap­ja (police.hu)