Főoldal » Hírek » Letartóztatták a két évvel ezelőtti autópályás fegyveres rablás másik gyanúsítottját is - VIDEÓVAL - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett fegy­ve­res rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indít­vá­nyoz­ta egy román férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint már vád­lott bűn­tár­sá­val együtt 2019. ápri­lis 22-én éjjel az M5-ös autó­pá­lya lajos­mi­zsei sza­ka­szán meg­ál­lí­tott és gázpisz­tollyal lövöl­döz­ve kira­bolt három, Német­or­szág­ból haza­fe­lé tartó román nőt.

A most elfo­gott rabló bűn­tár­sa ellen a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség még 2021 janu­ár­já­ban emelt vádat. A vád­eme­lés­ről kiadott saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi­ak­ban olvasható:

https://ugyeszseg.hu/give-me-money-fegyveres-rablas-az-m5-os-autopalyan-videoval-a-bacs-kiskun-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

A szö­kés­ben lévő rab­lót a spa­nyol ható­sá­gok a magyar bíró­ság által kiadott nem­zet­kö­zi és euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján fog­ták el 2021. már­ci­us 12-én Mad­rid­ban, majd május 7-én adták át a hazai rend­őr­ség­nek. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság mun­ka­tár­sai őri­zet­be vet­ték a román fér­fit és három rend­be­li fegy­ve­res rab­lás bűn­tet­tén kívül jármű önké­nyes elvé­te­le bűn­tet­te minő­sí­tett ese­té­nek és egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt hall­gat­ták ki gyanúsítottként.

A rend­őrök kez­de­mé­nyez­ték az őri­zet­be vett férfi letar­tóz­ta­tá­sát is. A spa­nyol­or­szá­gi lak­cí­mű, román állam­pol­gár­sá­gú gya­nú­sí­tott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek több mint 20 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dők. A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, mert a bűn­cse­lek­mé­nyek súlyos­sá­ga, bün­te­tés­sel fenye­ge­tett­sé­ge, illet­ve a gya­nú­sí­tott kül­föl­di kötő­dé­se miatt alap­pal tar­ta­ni kell attól, hogy a ható­sá­gok elől meg­szök­ne, elrej­tőz­ne.

A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja 2021. május 10-én az ügyé­szi indít­vánnyal egyet­ért­ve elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A vég­zés nem vég­le­ges, mert elle­ne a gya­nú­sí­tott és a védő­je fel­leb­bez­tek eny­hébb kényszerintézkedésért.

A gya­nú­sí­tott őri­zet­be véte­lé­ről kiadott rend­őr­sé­gi sajtóköz­le­mény fotók­kal és vide­ó­val az aláb­bi­ak­ban érhe­tő el:

Spa­nyol­or­szág­ból hoz­ták haza a fegy­ve­res rab­lót | A Magyar Rend­őr­ség hiva­ta­los hon­lap­ja (police.hu)