Főoldal » Hírek » Letartóztatták a körzeti megbízotti irodába betörő férfit - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a 26 éves őrhal­mi fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a rend­őr­ség kör­ze­ti meg­bí­zot­ti iro­dá­ját törte fel egy társával. 

A férfi 2021. augusz­tus ele­jén az abla­kot betör­ve és a rácsot lefe­szít­ve tört be a Balas­sa­gyar­ma­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság által koráb­ban kör­ze­ti meg­bí­zot­ti iro­da­ként hasz­nált, de jelen­leg hasz­ná­la­ton kívü­li épü­let­be, majd onnan lese­lej­te­zett iro­dai búto­ro­kat tulaj­do­ní­tot­tak el mint­egy 190.000 forint kárt okozva.

A férfi több­ször volt már bün­tet­ve, leg­utóbb 2019. júni­u­sá­ban sza­ba­dult bör­tön­bün­te­tés­ből. Jelen­leg is több bün­te­tő­el­já­rás folyik elle­ne, az egyik ügyé­ben letar­tóz­ta­tás­ban volt, a jelen cse­lek­mé­nye ide­jén bűn­ügyi fel­ügye­let alatt állt.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva, a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben elren­del­te a betö­rő letartóztatását.