Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Letartóztatták a külföldi férfit, aki egymillió forinttal akarta megvesztegetni a rendőröket – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt tar­tóz­tat­ta le a bíró­ság azt a kül­föl­di fér­fit, aki meg­akar­ta vesz­te­get­ni a rendőröket.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a har­min­cas éve­i­ben járó román férfi 2024. május 28-án dél­után ittas álla­pot­ban, egy zalai étte­rem­ben garáz­da maga­tar­tást tanú­sí­tott, ezért rend­őri intéz­ke­dés­re került sor vele szemben.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a kül­föl­di férfi intéz­ke­dés köz­ben 1 mil­lió forin­tot aján­lott az eljá­ró rend­őrök­nek azért, hogy hiva­ta­li köte­les­sé­gü­ket meg­szeg­ve a meg­kez­dett intéz­ke­dést fejez­zék be és enged­jék őt szabadon.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit, aki nem ismer­te el a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

A gya­nú­sí­tot­tat 2024 feb­ru­ár­já­ban minő­sí­tett csa­lás bűn­tet­te miatt fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­ték, így a jelen ügy tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­ményt – vala­mint a Keszt­he­lyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság által nyo­mo­zott garáz­da­sá­got – pró­ba­idő hatá­lya alatt követ­te el.

Mivel a ter­hel­tet a koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés sem tar­tot­ta vissza az újabb bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­től, továb­bá Magyar­or­szá­gon beje­len­tett lak­cím­mel, tar­tóz­ko­dá­si hellyel nem ren­del­ke­zik, meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén kivon­ná magát az eljá­rás alól.

A nyo­mo­zó ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, ame­lyet a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en elrendelt.

A vég­zés ellen a gya­nú­sí­tott és a védő fel­leb­be­zést jelen­tett be, így az nem végleges.