Főoldal » Hírek » Letartóztatták a különös visszaeső betörőt - rendőrségi fotókkal - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség ügye­le­tes ügyé­szé­nek indít­vá­nya nyo­mán a bíró­ság elren­del­te annak az 52 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki tavaly, és végén tár­sá­val két Nóg­rád megyei ingat­lan­ból lopott.

A gya­nú­sí­tott és társa 2021 novem­ber és decem­ber hónap­ja­i­ban két lopást köve­tett el Nóg­rád megyé­ben. Novem­ber végén egy éjjel Dré­gely­pa­lán­kon egy lakó­ház ajta­ját feszí­tet­ték be és lop­tak el 80.000 forint kész­pénzt és két mobil­te­le­font. Kará­csony előtt néhány nap­pal Balas­sa­gyar­ma­ton lopóz­tak be egy lakó­ház­ba, ahon­nan 50.000 forint kész­pénzt, és az ott lakó nő tás­ká­ját és pénz­tár­cá­ját vit­ték el, a sér­tett okira­ta­i­val együtt.

Az 52 éves férfi több­ször volt már bün­tet­ve vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt Magyar­or­szá­gon és kül­föl­dön is, üzlet­sze­rű cse­lek­mé­nye­it külö­nös vissza­eső­ként követ­te el.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben – az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – egy hónap­ra elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát. Társa sza­bad­lá­bon véde­kez­het a bün­te­tő­el­já­rás során.

Az ügy­ről kiadott rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-apa-es-fia-0