Főoldal » Hírek » Letartóztatták a mátraverebélyi sorozatbetörőt - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja ügyé­szi indít­vány­ra elren­del­te egy 25 éves mát­ra­ve­re­bé­lyi férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki janu­ár­ban három ingat­lan­ba tört be.

A 25 éves férfi janu­ár máso­dik felé­ben három ingat­lant is fel­tört Mát­ra­ve­re­bély­ben. Kifi­gyel­te, mikor üre­sek, majd a ker­tek­be besur­rant, és a házak nyí­lás­zá­ró­it meg­ron­gál­va jutott az épü­le­tek­be. A laká­so­kat átku­tat­ta és a talált kész­pénz mel­lett elvitt min­dent, amit pénz­zé tehe­tő­nek vélt: tele­font, gyógy­szert, dohány­ter­mé­ke­ket, hang­szert, fúró­gé­pet, de akár gye­rek­ci­pő­ket is.

A fia­tal fel­nőtt kora elle­né­re több­szö­rös és külö­nös vissza­eső­nek is minő­sü­lő férfi ellen három rend­be­li üzlet­sze­rű lopás miatt folyik a mos­ta­ni eljá­rás. Elő­éle­te miatt a bűn­is­mét­lés veszé­lye foko­zott, de letar­tóz­ta­tá­sát az is indo­kol­ta, hogy ami­kor janu­ár köze­pén a rend­őrök meg­pró­bál­ták elő­ál­lí­ta­ni, meg­szö­kött és elrejtőzött.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a nyo­mo­zá­si bíró a ter­helt letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elrendelte.