Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Letartóztatták a nagymamájához betörő pásztói férfit- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te annak a 24 éves fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a nagy­ma­má­ja bán­tal­ma­zá­sa miatt kisza­bott bör­tön­bün­te­tés­ből sza­ba­dul­va, újabb, ezút­tal vagyon elle­ni bűn­cse­lek­ményt köve­tett el a sér­tett sérelmére.

A gya­nú­sí­tott 2020. augusz­tus 26-án a reg­ge­li órák­ban az abla­kot betör­ve beha­tolt a nagy­ma­má­ja pász­tói ingat­la­ná­nak gará­zsá­ba, ahon­nan jog­ta­la­nul eltu­laj­do­ní­tott 2200 Ft készpénzt.

A férfi még ugyan­ezen a napon ismét meg­je­lent a sér­tett ingat­la­ná­nál, a bejá­ra­ti ajtó mel­let­ti ablak­üve­get betör­te, majd a lakás­ba így bejut­va a kulcs­ra zárt ven­dég­szo­bá­hoz ment, annak ajta­ját betör­te, és onnan eltu­laj­do­ní­tot­ta a sér­tett 65.000 Ft érté­kű tele­ví­zi­ó­ját, amit később mind­össze 11.000 Ft-ért érté­ke­sí­tett. Az ello­pott tele­ví­zi­ót a nyo­mo­zó ható­ság lefog­lal­ta, így a sér­tett kára meg­té­rült, azon­ban az első lopás­sal oko­zott, vala­mint 17.500 Ft ron­gá­lá­si kár tovább­ra is fennáll.

A sér­tett a tör­vény által meg­kí­vánt magán­in­dít­ványt elő­ter­jesz­tet­te, mert uno­ká­ja meg­lop­ta őt. Kérte az elkö­ve­tő fele­lős­ség­re vonását.

A gya­nú­sí­tott ugyan a sér­tett laká­sá­ba van beje­lent­ve, azon­ban a ház­ban csak roko­nai jelen­lé­té­ben tar­tóz­kod­hat. Mivel a nagy­ma­má­ja sérel­mé­re soro­za­to­san köve­tett el bűn­cse­lek­mé­nye­ket, a sér­tett kez­de­mé­nyez­te a beje­len­tett mun­ka­hellyel és jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző gya­nú­sí­tott kényszerkijelentését.

A gya­nú­sí­tott bün­te­tett elő­éle­tű, vissza­eső, 2020 ápri­li­sá­ban került fel­té­te­les sza­bad­ság­ra 2 év 4 hónap sza­bad­ság­vesz­té­sé­ből, amely bün­te­tést más bűn­cse­lek­mé­nyek mel­lett épp a nagy­ma­má­ja sérel­mé­re elkö­ve­tett bán­tal­ma­zás, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt kapott.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott, a ter­helt jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa és a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben – külö­nö­sen arra a veszély­re tekin­tet­tel, hogy sza­bad­lá­bon mara­dá­sa ese­tén a sér­tett sérel­mé­re újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el – egy hónap­ra elren­del­te a férfi letartóztatását.