Főoldal » Archív » Letartóztatták a polgárőrt fenyegető férfit

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2020. ápri­lis 30-án, egy Kun­szent­mik­lós kör­nyé­ki köz­ség­ben több­ször a tor­ká­nak levá­gá­sá­val fenye­ge­tett meg egy jog­sze­rű­en eljá­ró pol­gár­őrt, majd fenye­ge­té­se­it mások – köz­tük a helyi rend­őr – előtt is megismételte.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2020. ápri­lis 30-án, dél­után egy pol­gár­őr jelent meg a férfi tanyá­ja előtt, hogy koráb­bi köz­le­ke­dé­si sza­bály­sze­gé­sei miatt ellen­őriz­ze, hogy a férfi ott­hon van-e. Az agresszív férfi azon­ban a köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sü­lő pol­gár­őrt több­ször meg­fe­nye­get­te azzal, hogy "ha még egy­szer ide­jössz, elvá­gom a torkod".

Eköz­ben a férfi a csa­lád­tag­ja­i­val együtt táma­dó­lag, agresszí­van lépett fel a sér­tet­tel szem­ben. A sér­tett pol­gár­őr a helyi rend­őrt meg akar­ta várni a hely­szí­nen, de az agresszív fel­lé­pés és a fenye­ge­té­sek miatt távoz­nia kel­lett. A férfi ezzel a maga­tar­tá­sá­val a pol­gár­őrt a jog­sze­rű eljá­rá­sá­ban fenye­ge­tés­sel akadályozta.

A kun­szent­mik­ló­si rend­őrök május 7-én őri­zet­be vet­ték a fér­fit, és köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként. A rend­őr­ség kez­de­mé­nyez­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát is.

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, ugyan­is a férfi az elő­ál­lí­tá­sa során szö­kést kísé­relt meg, a rend­őrök elől egy nádas­ba mene­kült és csak több­szö­ri fel­szó­lí­tás­ra jött elő. Ezen kívül a bün­te­tett elő­éle­tű férfi a cse­lek­mény elkö­ve­té­se után mások – töb­bek között a helyi rend­őr - előtt a torka elvá­gá­sá­val fenye­get­te a sér­tet­tet, ami miatt a bűn­is­mét­lés veszé­lye is meg­ál­la­pít­ha­tó. Végül e kije­len­té­sek alap­ján meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő az is, hogy a gya­nú­sí­tott az eljá­rás részt­ve­vő­i­nek meg­fé­lem­lí­té­sé­vel, befo­lyá­so­lá­sá­val a bizo­nyí­tást is veszélyeztetné.

A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon az ügyé­szi indít­vánnyal egyet­ért­ve elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A dön­tés ellen a gya­nú­sí­tott és védő­je fellebbezett.