Főoldal » Archív » Letartóztatták a volt élettársának bántalmazásával gyanúsított férfit

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség testi sér­tés, magán­lak­sér­tés és ron­gá­lás elkö­ve­té­se miatt kez­de­mé­nyez­te egy negy­ven­két éves férfi és huszon­nyolc éves uno­ka­öccsé­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, akik a gyanú sze­rint 2020. ápri­lis 2-án éjjel dur­ván bán­tal­maz­ták az idő­sebb férfi volt élet­tár­sát és annak új barátját.

A gyanú sze­rint az idő­sebb férfi egy éve sza­kí­tot­ta meg az élet­tár­si viszonyt az ügy egyik sér­tett­jé­vel, aki ezután új pár­kap­cso­la­tot léte­sí­tett, ami az elkö­ve­tő tudo­má­sá­ra jutott. A férfi és uno­ka­öccse 2020. ápri­lis 2-án, haj­na­li fél 1 körül, erő­szak­kal beha­tolt a volt élet­társ békés­csa­bai laká­sá­ba, ahol annak jelen­le­gi barát­ja is ott aludt. A fel­ri­a­dó fér­fit a ter­hel­tek test­szer­te ütle­gel­ni, rug­dos­ni kezd­ték, majd a segít­sé­gé­re siető nővel is hason­ló­an bán­tak. A bán­tal­ma­zás során az elkö­ve­tők maguk­hoz vet­ték a kitört bejá­ra­ti ajtó üve­gé­nek egy-egy darab­ját, majd azok­kal fel­ső­tes­tü­kön, kar­ja­i­kon és fejü­kön is meg­vág­ták a két sér­tet­tet. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett fér­fi­nak nyolc napon túl gyó­gyu­ló, míg a nőnek nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sei kelet­kez­tek, utób­bi eset­ben azon­ban fenn­állt az ennél súlyo­sabb sérü­lés bekö­vet­ke­zé­sé­nek a lehe­tő­sé­ge is. Miu­tán a két férfi a lakás­ból távo­zott, a sér­tet­tek utcán par­ko­ló autó­i­nak a szél­vé­dő­it betör­ték, ami­vel 96.000 és 71.000 forint kárt okoztak.

A két férfi cse­lek­mé­nye társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés, súlyos testi sér­tés és ron­gá­lás meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, a kiszab­ha­tó bün­te­tés a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok alap­ján egy évtől hét év hat hóna­pig terjedhet.

A fér­fi­ak letar­tóz­ta­tá­sá­nak kez­de­mé­nye­zé­sé­re azért került sor, mert az elkö­ve­tés után meg­szök­tek, őket elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján 2020. ápri­lis 20-án kerí­tet­te kézre a nyo­mo­zó ható­ság. Meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő továb­bá, hogy sza­bad­lá­bon a tanú­kat befo­lyá­sol­nák, megfélemlítenék,v ala­mint az idő­sebb férfi ese­té­ben fenn­áll annak is a veszé­lye, hogy a sér­tet­tek sérel­mé­re újabb, hason­ló bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

A Gyu­lai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a két férfi letar­tóz­ta­tá­sát elrendelte.