Főoldal » Hírek » Letartóztatták a zálogházi tolvajt – videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján letar­tóz­ta­tás­ba került az a tol­vaj, aki zálog­há­zak­ra ,,sza­ko­so­dott” és több mint más­fél mil­lió forint érték­ben lopott ékszereket.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 29 éves férfi 2023 júni­u­sá­ban 3 zálog­ház­ból lopott, vala­mint meg­pró­bált betör­ni egy XVII. kerü­le­ti csa­lá­di házba. A tol­vaj egy IX. kerü­le­ti zálog­ház­ba azzal ment be, hogy egy pecsét­gyű­rűt muta­tott az eladó­nak, azt állít­va, hason­lót keres. Miu­tán az eladó közöl­te vele, hogy nincs ilyen éksze­rük, a férfi kiment az üzlet­ből, azon­ban néhány perc­cel később a kira­kat üve­gét egy kővel betör­te, és onnan ello­pott egy nyak­lán­cot és egy nyakéket.

A másik 2 eset­ben a gya­nú­sí­tott ékszert pró­bált fel, és azo­kat így lopta el. Egy VIII. kerü­le­ti zálog­ház­ban egy fel­pró­bált gyű­rűt nem adott vissza és elme­ne­kült. A har­ma­dik hely­szí­nen, ismét egy ferenc­vá­ro­si zálo­gos­nál egy medá­los arany nyak­lán­cot pró­bált fel, ezután kihasz­nál­va, hogy az eladó elfor­dult, hogy tük­röt adjon neki, a nyi­tott ajtón keresz­tül elfu­tott a nyak­lánc­cal együtt.

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopá­sok bűn­tet­te és lopás kísér­le­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt a férfi letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. A kerü­le­ti ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a gya­nú­sí­tott több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­te miatt a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés indo­kolt. A bíró­ság az indít­vány alap­ján elren­del­te a letar­tóz­ta­tást, mivel a férfi – anya­gi haszon­szer­zés érde­ké­ben – a tör­vé­nyek­kel hosszabb ideje tuda­to­san szem­be helyez­ke­dik, így alap­pal lehet tar­ta­ni bűnismétlésétől.

A fel­vé­te­len az lát­ha­tó, hogy a tol­vaj bemegy az egyik zálog­ház­ba, majd fel­pró­bál egy arany nyak­lán­cot medál­lal, és – miköz­ben az eladó elfor­dul, hogy tük­röt adjon neki – a nyi­tott ajtón keresz­tül elfut a zsákmányával.

A rend­őr­ség, fény­ké­pet is tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye, itt érhe­tő el:https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/zsaru-magazin/kiszurtak-a-zacibetorot