Főoldal » Hírek » Letartóztatták az apját nyakon szúró férfit - a Békés Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Békés Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fia­tal fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki kony­ha­kés­sel nya­kon szúr­ta az apját.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 20 éves, bün­tet­len elő­éle­tű, oros­há­zi férfi 2023. júni­us 12-én, dél­után, a közös lakó­he­lyü­kön egy 8 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kony­ha­kés­sel min­den előz­mény nél­kül nya­kon szúr­ta az apját.

A táma­dás követ­kez­té­ben a sér­tett - aktív véde­ke­zé­se követ­kez­té­ben - 8 napon belül gyó­gyu­ló könnyű testi sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A fér­fit a rend­őr­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki. A cse­lek­mény 5 évtől 15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­tet­he­tő.

A Békés Vár­me­gyei Főügyész­ség azért kez­de­mé­nyez­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, mert a bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le és a fel­té­te­les sza­bad­ság lehe­tő­sé­gé­nek hiá­nya miatt fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye. Tar­ta­ni lehet attól is az eljá­rás kez­de­ti sza­ka­szá­ban, hogy a férfi sza­bad­lá­bon a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val a bizo­nyí­tás ered­mé­nyes­sé­gét veszé­lyez­tet­né. Továb­bá fenn­áll annak is a veszé­lye, hogy az elkö­ve­tő a bűn­cse­lek­ményt befe­jez­né.

 A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ér­tett és a mai napon elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát.

A férfi elfo­gá­sa kap­csán a nyo­mo­zó ható­ság által kiadott köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/apjara-tamadt-es-nem-engedelmeskedett-a