Főoldal » Hírek » Letartóztatták az édesanyját seprűnyéllel bántalmazó férfit – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en a bíró­ság elren­del­te annak a 31 éves, több­szö­rös vissza­eső fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki édes­any­ját bán­tal­maz­ta közös ott­ho­nuk­ban.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2023. júli­us hó 27-én, 20 óra­kor, az egyik Nóg­rád vár­me­gyei tele­pü­lé­sen a csa­lá­di házuk­ban, vacso­ra köz­ben szó­vál­tás­ba keve­re­dett a vele együtt lakó édes­any­já­val. Vacso­ra köz­ben az ételt a tányér­ral együtt a sér­tett felé dobta, majd fel­állt az asz­tal­tól és a nő fejét és az arcát, vala­mint olda­lát több­ször ököl­lel meg­ütöt­te, és jobb lábá­val az olda­lá­ba rúgott. Ami­kor az elkö­ve­tő abba­hagy­ta a bán­tal­ma­zást, a sér­tett sep­rű­vel elkezd­te össze­se­per­ni a kibo­rí­tott étel­ma­ra­dé­kot. Ekkor a fia elvet­te a sep­rűt, és annak nye­lé­vel test­szer­te ütle­gel­ni kezd­te őt olyan erő­vel, hogy a fa sep­rű­nyél négy­fe­lé tört.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A férfi ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult nyo­mo­zás. A gya­nú­sí­tott nyolc alka­lom­mal volt már bün­tet­ve, mos­ta­ni cse­lek­mé­nyét is más bün­te­tő­el­já­rá­sok hatá­lya alatt követ­te el.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sát a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben, külö­nös figye­lem­mel arra, hogy a férfi a sér­tet­tel egy ház­tar­tás­ban él.

A bíró­ság az indít­vánnyal egye­ző­en a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elren­del­te.