Főoldal » Hírek » Letartóztatták az éjszakai betörőket - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra letar­tóz­ta­tás­ba került két férfi, akik néhány hét­tel ezelőtt, egyik éjjel betör­tek egy IX. kerü­le­ti tár­sas­ház­ba, ahol az egyik lakás­ba besur­ran­va, külön­bö­ző érték­tár­gya­kat lop­tak, majd ezután még több lakás­ba is meg­pró­bál­tak bejut­ni, hogy továb­bi érté­ke­ket szerezzenek.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint, a gya­nú­sí­tot­tak 2023. júni­us 21-én éjjel egy IX. kerü­le­ti tár­sas­ház­hoz men­tek azért, hogy onnan érté­ke­ket lop­ja­nak. A két férfi elő­ször rán­gat­ni kezd­te a tár­sas­ház bejá­ra­ti ajta­ját, majd végül fel­tör­ték a zárat. Az épü­let­be bejut­va, a gya­nú­sí­tot­tak a folyo­só­kat járva, több lakás­ba is meg­pró­bál­tak bejut­ni. Ennek során az egyik nyi­tott lakás­ból okos órát, mobil­te­le­font és kész­pénzt lop­tak. Ezután egy másik lakás bejá­ra­ti ajta­ját erő­vel pró­bál­ták meg benyom­ni, amit az ott­hon lévő lakó meg­hal­lott, ezért hívta a rend­őrö­ket, akik a betö­rő­ket a hely­szí­nen elfogták.

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a két férfi letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. Az egyik gya­nú­sí­tott már az első­fo­kú bíró­ság dön­té­se alap­ján letar­tóz­ta­tás­ba került, tár­sát pedig az ügyé­szi fel­leb­be­zés ered­mé­nye­ként, a másod­fo­kú bíró­ság tar­tóz­tat­ta le.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fel­vé­te­len az lát­ha­tó, aho­gyan a két férfi a tár­sas­ház ajta­ját rán­gat­ja, fesze­ge­ti, majd a zárat fel­tö­ri, és bejut­nak a házba, nem sok­kal később pedig meg­ér­kez­nek a rend­őrök. A videó az Ügyész­ség You­tu­be csa­tor­ná­ján, az aláb­bi lin­ken megtekinthető:

https://youtu.be/S4Rtc4scSD0