Főoldal » Hírek » Letartóztatták az élettársát bántalmazó férfit – videóval – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te egy 40 éves férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki súlyo­san bán­tal­maz­ta élettársát.

A nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott és élet­tár­sa rend­sze­re­sen vesze­ked­tek, ittas álla­pot­ban több­ször is bán­tal­maz­ták egy­mást. Az elkö­ve­tőt koráb­ban már jog­erő­sen elítél­ték a nő ellen elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek miatt, vala­mint jelen­leg is folyik elle­ne bün­te­tő­el­já­rás kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt.

2024. feb­ru­ár 1-jén is össze­vesz­tek, ami odáig fajult, hogy a férfi a háló­szo­bá­juk­ban ököl­lel több­ször meg­ütöt­te a nőt. A nő a bán­tal­ma­zás köz­ben kihív­ta a rend­őr­sé­get, de az élet­tár­sa ezután tovább verte.

A kiér­ke­ző rend­őrök men­tőt, a men­tő­sök pedig a súlyos sérü­lé­sek miatt men­tő­he­li­kop­tert kér­tek a hely­szín­re, a nő éle­tét csak a gyors és szak­sze­rű orvo­si beavat­ko­zás men­tet­te meg.

A fér­fit a rend­őr­ség őri­zet­be vette és élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tot­ta meg. Az ügyész­ség arra tekin­tet­tel indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, hogy a vár­ha­tó bün­te­tés súlyos­sá­gá­ra figye­lem­mel a gya­nú­sí­tott szö­ké­sé­től, vagy elrej­tő­zé­sé­től tar­ta­ni lehet, vala­mint meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy a férfi sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén újabb sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

A bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben a nyo­mo­zá­si bíró el is ren­del­te a letar­tóz­ta­tást, a férfi a vég­zés ellen sza­bad­láb­ra helye­zé­sért fellebbezett.

Az ügyész­ség a kap­cso­la­ti erő­szak témá­já­ban készí­tett kis­film­je az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/nem-kell-megvarni-hogy-ver-folyjon-a-kapcsolati-eroszakrol/