Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Letartóztatták az izraeli férfit, akit kábítószer fesztiválon történő értékesítéssel gyanúsítanak – fotóval -a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te annak a har­min­cas éve­i­ben járó izra­e­li állam­pol­gár­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint egy nóg­rá­di zenei fesz­ti­vá­lon akart dro­got árulni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2023. augusz­tus 11-én a pász­tói járás terü­le­tén meg­ren­de­zett zenei fesz­ti­vá­lon a rend­őr­ség ellen­őr­zés alá vont egy gya­nú­san visel­ke­dő izra­e­li állam­pol­gárt, aki­nek az övtás­ká­já­ból kábí­tó­sze­rek, vala­mint egy digi­tá­lis mér­leg, egy kanál és egy 13 kis­mé­re­tű tasak került elő.

A lefog­lalt anya­gok mennyi­sé­ge, kipor­ci­ó­zá­sa, a mér­leg, a tasa­kok és a nagyobb mennyi­sé­gű kész­pénz arra utalt, hogy a férfi a dro­go­kat – ami­ket egy koráb­bi Fejér vár­me­gyei fesz­ti­vá­lon vásá­rolt – fogyasz­ta­ni és árul­ni is akarta.

A fen­ti­ek alap­ján a rend­őrök for­ga­lom­ba hoza­tal­lal elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tett kísér­le­te miatt őri­zet­be vet­ték és kez­de­mé­nyez­ték a letartóztatását.

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró a férfi jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben elren­del­te a letartóztatását.

A vég­zést az ügyész tudo­má­sul vette, a gya­nú­sí­tott fel­leb­be­zett elle­ne. A kény­szer­in­téz­ke­dés­ről másod­fo­kon a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék dönt, de a gya­nú­sí­tott­nak a tör­vény­szék dön­té­sét is a rács mögött kell kivárnia.