Főoldal » Archív » Letartóztatták azt a két komáromi férfit, akik halálra verték alkalmi ismerősüket- A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja 2020. júni­us 23-án elren­del­te annak a két fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akik komá­ro­mi ott­ho­nuk­ban, 2020. júni­us 17-én a késő esti órák­ban halál­ra ver­ték a sértettet. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az ittas álla­pot­ban lévő fér­fi­ak 2020. júni­us 17-én az esti órák­ban, komá­ro­mi ott­ho­nuk­ban együt­te­sen bán­tal­maz­ták, ütle­gel­ték, rúg­ták a sér­tet­tet. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett több­szö­rös bor­da­tö­rést, a szegy­csont töré­sét, az orr­csont töré­sét szen­ved­te el, és a kiala­ku­ló belső vér­zé­sek miatt a hely­szí­nen meghalt.

A két fér­fit halált okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­se miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a nyo­mo­zó ható­ság. Mind­két gya­nú­sí­tott bün­te­tett elő­éle­tű, meg­él­he­tést biz­to­sí­tó jöve­de­lem­mel nem rendelkeznek.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te, tekin­tet­tel arra, hogy velük szem­ben meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő újabb bűn­cse­lek­ményt követ­né­nek el, továb­bá az egyik gya­nú­sí­tott vonat­ko­zá­sá­ban az is, hogy a bün­te­tő­el­já­rás­ban elér­he­tet­len­né válna, meg­szök­ne, elrejtőzne.